ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การทดสอบหาฤทธิ์ต้านโรคสะเก็ดเงินของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
Library Call : 6/62  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่มีการอักเสบของผิวหนังอย่างเรื้อรังและมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ผิวหนังมากกว่าปกติ สำหรับประชากรไทยพบว่า โรคสะเก็ดเงินจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย การรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินด้วยวิธีดั้งเดิมไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เนื่องจากผลข้างเคียงและการดื้อยาเมื่อใช้ติดต่อเป็นเวลานาน คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ดังนั้นจึงประสงค์จะทำการศึกษาสารสกัดของสมุนไพรไทยบางชนิดที่ได้มีการใช้รักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงิน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบหาชนิดของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านโรคสะเก็ดเงิน โดยใช้เซลล์ผิวหนังมนุษย์ (HaCaT) เป็น in vitro model ทำการประเมินฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ด้วยวิธี MTT assay และ Neutral red assay และศึกษาหากลไกการต้านการแบ่งเซลล์ผิวหนังในระดับโมเลกุล โดยใช้เทคนิค RT-PCR และ Western blot เพื่อดูการแสดงออกของ TGF-? ในระดับ mRNA และโปรตีน ตามลำดับ เมื่อประเมินฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์ พบว่า สารสกัดสมุนไพรไทยจากขมิ้น ข่า และน้อยหน่า สามารถยับยั้งการแบ่งเซลล์ HaCaT ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) และมีค่า IC?? เท่ากับ 6.7, 6.3 และ 6.3 ?g/ml ตามลำดับ อย่างไรก็ตามสารสกัดสมุนไพรไทยจากข่าเท่านั้นที่สามารถลดระดับการแสดงออกของ TGF-? ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) ทั้งในระดับ mRNA และโปรตีน สรุปการศึกษาได้ว่า สารสกัดสมุนไพรจากขมิ้น ข่า และน้อยหน่า อาจมีสารออกฤทธิ์ในการต้านโรคสะเก็ดเงิน และในอนาคตอาจนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้เป็นการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินได้