ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการเสริมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองต่อตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Library Call : 532232 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 การวิจัยนี้ศึกษาผลของการเสริมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองต่อตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 โดยผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่สมัครเข้าร่วมการวิจัย จำนวน 36 คน ได้รับคำแนะนำด้านโภชนบำบัด และถูกแบ่งแบบสุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง (ได้รับโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองวันละ 30 กรัม ซึ่งมีปริมาณไอโซฟลาโวนส์ 32 มิลลิกรัม เป็นเวลา 6 สัปดาห์) และกลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง) ทำการวัดความดันโลหิต และตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ระดับน้ำตาล ไกลโคซิเลทฮีโมโกลบิน (HbA1c) ไขมัน โฮโมซิสเทอีน โฟเลต วิตามินบี 12 และ C-reactive protein (hs-CRP) เมื่อเริ่มต้นและสัปดาห์ที่ 6 ของการวิจัย ผลการศึกษาพบว่าความดันโลหิต และตัวบ่งชี้ทางชีวภาพต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แต่หลังจากได้รับโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองกลุ่มทดลองมีระดับ HbA1c และโฮโมซิสเทอีนลดลง และระดับโฟเลตเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) สำหรับระดับไขมันในเลือดพบว่าระดับคอเลสเตอรอลรวม แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ ลดลงในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ในทางลบระหว่างระดับ โฮโมซิสเทอีนกับระดับโฟเลต (r = -0.47) วิตามินบี 12 (r = -0.39) และการทำงานของไต (GFR) (r = -0.47) แต่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับอายุ (r = 0.59) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับระดับ hs-CRP พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางลบกับการทำงานของไต (GFR) (r = -0.36) แต่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับอายุ (r = 0.40) และ HbA1c (r = 0.35) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเสริมโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีผลดีต่อตัวบ่งชี้ทางชีวภาพบางตัว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2