ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเปรียบเทียบการใช้กรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 สกัดจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์กับน้ำมันปลาในการรักษาสุนัขที่เป็นโรคข้อไหล่และข้อสะโพกเสื่อม
Library Call : วพ/สพ SF992 .ณ321ก 2
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาผลของการใช้กรดไขมันกลุ่มโอเมกา 3 สกัดจากหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์กับน้ำมันปลาต่ออาการทางคลินิกและปริมาณตัวบ่งชี้ทางชีวภาพโรคข้อเสื่อม (WF6, HA) ในสุนัขที่เป็นโรคข้อเสื่อมจำนวน 46 ตัว สุนัข 39 ตัวป่วยเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อม สุนัข 5 ตัวป่วยเป็นโรคข้อไหล่เสื่อม และสุนัขอีก 2 ตัวป่วยเป็นโรคข้อไหล่ร่วมกับสะโพกเสื่อม ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุนัขถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มโดยการสุ่มได้รับ PCSO-524 และ น้ำมันปลาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ การตรวจประเมินอาการ, ถ่ายภาพรังสี และหาปริมาณตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคข้อเสื่อมในซีรัมก่อนรักษาและระหว่างการรักษาในสัปดาห์ที่ 2, 4, 8 ผลการศึกษาพบว่า สุนัขมีอาการเจ็บขาน้อยลง, การลงน้ำหนักมากขึ้น และพิสัยข้อต่อดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อได้รับ PCSO-524เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ซึ่งไม่พบความแตกต่างของอาการเหล่านี้ในกลุ่มที่ได้รับน้ำมันปลา อาการเจ็บขาและลงน้ำหนักของกลุ่ม PCSO-524 ดีขึ้นกว่ากลุ่มน้ำมันปลาในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แม้ว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนภาพถ่ายรังสีไม่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม แต่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มข้อสะโพกเสื่อมในสัปดาห์ที่ 8 ความเข้มข้นของคอนดรอยติน ซัลเฟต WF6 อิพิโทป ในซีรัมของสุนัขที่ได้รับ PCSO-524 (262.46?162.24 ng/ml) มีระดับต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันปลา (353.99?132.25 ng/ml) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังได้รับการรักษาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แต่ไม่พบความแตกต่างของความเข้มข้นของ HA จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า PCSO-524 สามารถชะลอการเสื่อมของข้อไหล่และข้อสะโพกในสุนัขได้