ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และเปล้าน้อยในการยับยั้งและรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร
Library Call : วพ32/0313
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata Nees) และสมุนไพรเปล้าน้อย (Croton sublyratus Kurz) ในการยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยวิธีทำให้เกิด stress ให้หนูถีบจักร และโดยการให้ aspirin เข้าทางหลอดอาหารในหนูขาว และศึกษาฤทธิ์รักษาแผลกระเพาะอาหารที่เกิดจากการฉีด acetic acid (30%) เข้าผนังกระเพาะอาหารของหนูขาว จากผลการทดลอง พบว่า การให้ผงใบฟ้าทะลายโจรขนาด 450 มก./กก. เข้าทางหลอดอาหารเป็นเวลา 30 นาที ก่อนนำหนูไปทำ stress มีผลยับยั้งการแผลได้ 39.62% (P < 0.05) การให้ผงใบฟ้าทะลายโจรขนาด 150 มก./กก. เข้าทางหลอดอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ติดต่อกันเป็นเวลา 2 วัน ก่อนให้ aspirin มีผลยับยั้งการเกิดแผลจาก aspirin ขนาด 100 และ 200 มก./กก. ได้ 31.62% (P < 0.05) และ 37.97% (P < 0.05) ตามลำดับ การให้ผงใบฟ้าทะลายโจรขนาด 150 มก./กก. เข้าทางหลอดอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ติดต่อกันป็นเวลา 10 วัน ภายหลังจากการทำให้เกิดแผลโดยการฉีด acetic acid มีผลลดขนาดแผลที่เกิดลงได้ 26.05% (P < 0.05) ได้ทดลองผลของสมุนไพรเปล้าน้อยเช่นเดียวกับผงใบฟ้าทะลายโจรพบว่า การให้สารสกัดอย่างหยาบจากใบเปล้าน้อยด้วยแอลกอฮอล์ ขนาด 1.36 และ 2.72 กรัม/กก./วัน มีผลยับยั้งการเกิดแผลจาก stress ได้ 32.16% (P < 0.05) และ 50.34% (P < 0.01) ตามลำดับ การให้สารสกัดอย่างหยาบจากใบเปล้าน้อยด้วยแอลกอฮอล์ขนาด 0.68 และ 1.36 กรัม/กก./ครั้ง มีผลยับยั้งการเกิดแผลจาก aspirin ขนาด 100 มก./กก. ได้ 30.34% (P < 0.05) และ 40.17 (P < 0.01) ตามลำดับ การให้สารสกัดอย่างหยาบจากใบเปล้าน้อยด้วยอลกอฮอล์ ขนาด 1.36 กรัม/กก./ครั้ง มีผลลดขนาดแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจาการฉีด acetic acid ได้ 37.72% (P < 0.05) นอกจากนี้พบว่า สารสกัดอย่างหยาบใบเปล้าน้อยด้วยน้ำร้อนในขนาด 1 มล./100 กรัม/ครั้ง มีผลลดขนาดแผนทิ่เกิดลงได้ 34.11% (P < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาแผลทิ่เกิดจากการฉีด acetic acid ของสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด กับ cimetidine ขนาด 120 มก./กก./ครั้ง ซึ่งในวิธีการบริหารยารักษาแบบเดียวกันให้ผลลดขนาดแผลที่เกิดลงได้ 37.01% (P < 0.05) พบว่า ผงใบฟ้าทะลายโจรให้ประสิทธิภาพในการรักษาแผลน้อยกว่า cimetidine ส่วนสารสกัดอย่างหยาบจากใบเปล้าน้อยด้วยแอลกอฮอล์ และน้ำให้ประสิทธิภาพการรักษาใกล้เคียงกับ cimetidine