ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้กังหันลมชนิด 2-4 ใบ สำหรับใช้ในชนบทที่ห่างไกล
Library Call : ม445
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : กังหันลมเป็นเครื่องมือกลอย่างหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนพลังงานจากลมมาใช้เป็นประโยชน์ในงานด้านต่างๆ รูปแบบหนึ่งของพลังงานจากกังหันลมก็คือ สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เมื่อมีพลังลมที่เพียงพอ ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความเร็วลมเฉลี่ยปานกลาง ประมาณ 7 - 14 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ก็มีบริเวณบางจุดที่มีความเร็วลมเพียงพอในการขับกังหันลมสามารถนำพลังงานไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ การวิจัยนี้เป็นการหาความเป็นไปได้ของกังหันลมที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับครอบครัวในชนบทที่ห่างไกล หรือใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากแหล่งอื่นๆ จากการวิจัยนี้พบว่า การใช้กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ เมื่อกำหนดขีดจำกัดของการใช้พลังงานให้เหมาะสม และหาจุดคุ้มทุนของกังหันลม เมื่อเทียบกับการผลิตกระแสไฟฟ้าภูมิภาค แสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของกราฟจุดคุ้มทุน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความไว หรือการแปรเปลี่ยนของการกำหนดสภาพการใช้งาน เป็นต้นว่า เงินลงทุน, อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาการใช้งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เพื่อให้บุลทั่วไปสามารถรับเอาเทคโนโลยีไปใช้งานได้ งานวิจัยนี้จึงได้สร้างต้นแบบบหุ่นจำลอง และได้กำหนด แนะนำข้อมูลต่างๆ เพื่อสามารถนำไปสร้าง หรือประกอบเองได้ ความเป็นไปได้ของกังหันลมจะมีมากขึ้น ถ้าหากลดต้นทุนของการสร้าง หรือประกอบกังหันลม ด้านค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานลง ตลอดทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านพลังงานนี้สูงขึ้น ก็จะเป็นผลทำให้การใช้กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นไปได้มากขึ้น