ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบไดเทอร์ปีนนอยด์จากเปล้าใหญ่ Croton oblongifolius Roxb.
Library Call : วพ.2542 / 2880
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้ทำการดัดแปรงทางเคมีของสารประกอบโครโตเซมบราเนอิก แอชิต (1) และ นีโอโครโตเซมบราเนอิกแอซิค (2) จากต้นเปล้าใหญ่ Croton oblongifolius Roxb. ทั้งสารประกอบ 1 และ 2 เปลี่ยนไปเป็นเอสเทอร์โดยการทำปฏิกิริยากับไดอะโซมมีเธน รีดิวซ์เมธิลเอสเทอร์ด้วยลิเทียมอลูมิเนียมไฮโดรด์ได้แอลกอฮอล์จากนั้นออกซิไดซ์แอลกอฮอล์ ด้วยแมงกานิสไดออกไซจะได้แอลดีไฮด์ที่สอดคล้องกันคือ โครโตเซมบราแนล (1c) และนีโอโครโตเซมบราแนล (2c) สารประกอบทุกตัวให้ข้อมูลทางสเปกโตรสโกปีตามที่คาดไว้ ได้ทำการคัดกรอง Carton oblongifolius Roxb. จากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทยด้วยโปรตอนเอ็นเอ็มอาร์ของสารสกัดเฮกเซนจากเปลือกต้นเปล้าใหญ่ ข้อมูลชี้ให้เห็นว่ามีองค์ประกอบทางเคมีหลายกลุ่มที่แตกต่างกัน เมื่อนำตัวอย่างพืชจากบางแหล่งที่เลือกไว้ไปทำการสกัดแยกตามกรรมวิธีทั่วไป ได้พบสารประกอบไดเทอร์ปีนอยด์มากมายรวมถึงสารประกอบไดเทอร์ปีนอยด์ชนิดใหม่สามชนิดที่อยู่ในกลุ่มฮาลิเมนสารประกอบเหล่านี้ได้แก่ โครโคฮาลิมาเนอิกแอซิล (7) เบนโซอิลโครโตฮาลิมาโนลิก แอซิด (8) และโครโตฮาลิโมเนอิก (9) ได้นำสารประกอบทั้งหมดทั้งจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์ไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ สารประกอบหลายชนิดแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ลายน์ 6 ชนิด ซึ่งได้แก่ LS 929 (fibroblast), S102 (hepatoma), HEP-G2 (heptatoma), SW 620 (colon), chago (lung), Kato-3 (gastric) and BT 474 (breast) นอกจากนี้สารประกอบไดเทอร์ปีนอยด์บางชนิดยังถูกนำไปทดสอบฤทธิ์การยับยั้งไซคลิกเอเอ็มพีฟอสโฟไดเอสเทอเรส และได้พบว่าวสาร 1 และ2 แสดงฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ได้ดีที่สุด