ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพต่อเซลล์คล้ายเซลล์ประสาทพีสิบเก้าของสารกลุ่มเกลดานามัยซิน
Library Call : วพด48/1241
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สาร geldanamycin (1) เป็นสารต้านมะเร็งและ ต้านเชื้อราในกลุ่ม ansamycinที่แยกได้ จากน้ำหมักเชื้อ Streptomyces var. geldanusและต่อมาสามารถแยกได้จากน้ำหมักเชื้อ Streptomyces sp. TRA-9875-2 จากป่าชายเลนบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ในจังหวัดตรัง ประเทศไทย จึงได้ทำการดัดแปลงสูตรโครงสร้างทางเคมีในบางตำแหน่งโดยเฉพาะที่ quinone ring ของ 1 เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธุ์ต่างๆ ต่อเซลล์พีสิบเก้า และเซลล์คล้ายเซลล์ประสาทพีสิบเก้า โดยสามารถเตรียมอนุพันธ์ได้ทั้งหมด 18 ชนิด การพิสูจน์สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารเหล่านี้ ทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสเปคโตรสโคปีจาก NMR, MS และ UV ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลกับ 1 และข้อมูลของสารกลุ่มนี้ที่เคยมีรายงานมาก่อน จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่า ที่ความเข้มข้น 1 นาโนโมลาร์ มีเพียงเฉพาะสาร 1, 17-O-ethyl-17-O-demethylgeldanamycin (6), 17-O-n-propyl-17-O-demethylgeldanamycin (8) , 17-O-benzyl-17-O-demethylgeldanamycin (9) และ 19-O-methylgeldanamycin (18) ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์พีสิบเก้า แต่สามารถทำให้เซลล์คล้ายเซลล์ประสาทพีสิบเก้ามีเส้นประสาท ยืดยาวและแตกแขนงเพิ่มขึ้น และยังสามารถป้องกันเซลล์คล้ายเซลล์ประสาทพีสิบเก้าจากความเป็นพิษต่อเซลล์ประสาทของสารต้านมะเร็ง taxolที่ความเข้มข้น IC50 0.65 ไมโครโมลาร์ ได้อีกด้วย แต่เมื่อทดสอบที่ความเข้มข้นสูงถึง 10 ไมโครโมลาร์ พบว่าสาร 18 ชนิดเดียวเท่านั้น ที่ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์พีสิบเก้าและเซลล์คล้ายเซลล์ประสาทพีสิบเก้า ในขณะที่สาร 1, 6, 8 และ 9 แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์พีสิบเก้าและเซลล์คล้ายเซลล์ประสาทพีสิบเก้าที่ IC50 0.1 และ 2.0 ไมโครโมลาร์, 0.1 และ 1.6 ไมโครโมลาร์, 0.2 และ 6.7 ไมโครโมลาร์, และ 0.5 และ > 10 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับ