ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การใช้ยีสต์เป็นระบบคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยในกลุ่มที่มีสรรพคุณต้านมะเร็ง II. การเตรียมส่วนสกัดอย่าง หยาบ ด้วย ตัวทำละลายอินทรีย์
Library Call : PJ.2548 /3385
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยใช้ระบบยีสต์ Saccharomyces cerevisiae เป็นวิธีการคัดกรองแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ที่ยังไม่ถูกค้นพบได้จากวิธีการคัดกรองที่มีอยู่เดิม ระบบนี้มีความเกี่ยวข้องกับวิถีการส่งสัญญาณของแคลเซียม (Ca2+ signaling pathway) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมการแบ่งเซลล์จากระยะ G2-M ในยีสต์ เมื่อทำการกระตุ้นวิถีนี้ด้วยการเลี้ยงเซลล์ยีสต์สายพันธุ์กลายหนึ่งในสภาวะที่มีความเข้มข้นของแคลเซียมสูง จะทำให้เซลล์ยีสต์ดังกล่าวไม่สามารถเจริญได้ แต่หากมีสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กที่อยู่ในส่วนสกัดอย่างหยาบไปยับยั้งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของวิถีการส่งสัญญาณของแคลเซียม จะทำให้เซลล์ยีสต์ดังกล่าวสามารถแบ่งตัวได้ตามปกติ จากการทดสอบสารสกัดอย่างหยาบจากสมุนไพรไทยในกลุ่มที่มีสรรพคุณต้านมะเร็งจำนวน 79 ชนิด ที่ทำการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ 2 ชนิด คือ ไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2) และ 95% เอธานอล พบว่ามีสารสกัดอย่างหยาบจากสมุนไพร 3 ชนิด คือ ฟ้าทะลายโจร กระเบา และกระชาย ที่ให้ผลการทดสอบบวกกับระบบคัดกรองนี้ จากผลการศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคัดกรองดังกล่าว เพื่อใช้ค้นหาและศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ยับยั้งการส่งถ่ายสัญญาณแคลเซียมในเซลล์ยีสต์ต่อไป