ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การใช้ยีสต์เป็นระบบคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทยในกลุ่มที่มีสรรพคุณต้านมะเร็งI. การเตรียมส่วนสกัดอย่างหยาบ ตามแบบภูมิปัญญาไทย
Library Call : PJ.2548/ 3234
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในงานวิจัยนี้ได้นำระบบยีสต์ Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์กลายสายพันธุ์หนึ่ง เป็นระบบคัดกรองเพื่อหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรไทย โดยระบบที่ใช้ยีสต์นี้เกี่ยวข้องกับวิถีการส่งถ่ายสัญญาณของ Ca2+ signaling pathway ในเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae กล่าวคือ ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความเข้มข้นของ Ca2+ สูง (150mM) สัญญาณ Ca2+ นี้จะยับยั้งการเจริญของเซลล์ยีสต์สายพันธุ์กลายที่ใช้เป็น Indicator cell ทำให้เซลล์ยีสต์ไม่สามารถเจริญได้ แต่หากมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากการสกัดอย่างหยาบจากสมุนไพรที่สามารถยับยั้งวิถีการส่งสัญญาณ Ca2+ ได้ จะเป็นผลให้เซลล์ยีสต์ดังกล่าวมีการแบ่งตัวตามปกติ ในงานวิจัยนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรในกลุ่มที่มีสรรพคุณต้านมะเร็งได้ 79 ชนิด นำมาเตรียมสารสกัดอย่างหยาบด้วยวิธีการตามภูมิปัญญาไทย ได้แก่ การต้ม และการดองด้วย 70 % เอทานอล และนำสารสกัดอย่างหยาบไปคัดกรองในระบบยีสต์ดังกล่าว พบว่า มีสมุนไพร 3 ชนิดที่ให้ผลบวกต่อระบบคัดกรองนี้ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระเบา และกระชาย โดยให้ผลบวกเมื่อใช้สารสกัดอย่างหยาบที่ได้จากวิธีการต้มที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัม / มิลลิลิตร และเมื่อใช้สารสกัดอย่างหยาบที่เตรียมได้จากวิธีการดองที่ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัม / มิลลิลิตร ดังนั้นวิธีการเตรียมสารสกัดโดยการดองน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้เพื่อเตรียมส่วนสกัดอย่างหยาบสำหรับการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยใช้ยีสต์เป็นระบบคัดกรองต่อไป