ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตสารที่มีฤทธิ์ต่อต้านมะเร็งในเห็ดหมื่นปี [Ganoderma lucidum ZFr.) Karst.] 
Library Call : วพ.2536 / 1279
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การเพาะเห็ดเลี้ยงเส้นใยเห็ดหมื่นปีในอาหารเหลว พบว่าเส้นใยเจริญเติบโตในอาหารสูตร PD ได้สูงกว่าอาหารสูตรสังเตคราะห์ แต่จะใกล้เคียยงกับอาหารสูตร YME และ ทำการเพาะดอกเห็ดในถุงวัสดุเพาะขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมกับรำข้าว 5 เปอร์เซนต์ เมื่อวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบในเส้นใยเห็ดที่เลี้ยงอาหารอายุ 30 วันโดยสกัดแยกด้วยน้ำร้อน พบว่ามีสารโพลิแซกคาไรด์ประมาณ 78 เปอร์เซนต์ และโปรตีนประมาณ 6.6 เปอร์เซนต์ ในขณะที่ในดอกเห็ดมีสารโพลิแซกคาไรด์และโปรตีนประมาณ 66.7 และ 18.4เปอร์เซนต์ ตามลำดับนำสารที่สกัดแยกด้วยน้ำร้อนได้จากทั้งเส้นใยและดอกเห็ด มาทำให้บริสุทธิ์สูงขึ้นโดยการตกตะกอนด้วยเอทานอล แล้วนำไปผ่านคอลลัมน์ ดีอีเออี เวลลูโลส และเซฟาเดกซ์ จี 75 ตามลำดับ ได้สารโพลีแซกคาไรด์ออกมา 2กลุ่ม ทั้งในสารสกัดที่ได้จากเส้นใยและดอกเห็ดที่มีรูปแบบโครมาโทกราฟีคล้ายกัน เมื่อทำการศึกาเปรียบเทียบกาออกฤทธิ์ต่อต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งปากมดลูกคนที่เจริญในหนูไร้ขนของสารสกัดหยาบโพลิแซกคาไรด์และที่ทำให้บริสุทธิ์ขึ้นในกลุ่มต่างๆโดยการฉีดเข้าที่บริเวณช่องท้องของหนู ในช่วงระยะเวลาติดตามผลตลอด 90 วัน ตั้งแต่เริ่ทปลูกถ่ายเวลล์มะเร็งให้หนู ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารโพลิแซกคาร์ไรด์ที่แยกได้จากสารสกัดหยาบทั้งจากเส้นใยและดอกเห็ดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลืมะเร็งในหนูสูงมากในอัตราที่ใกล้เคียงกันทั้ง 2 กลุ่ม และเมื่อทดสอบความเป็นพิษของสารที่สกัดแยกได้จากเห็ดหมื่นปี โดยการฉีดสารสกัดหยาบจากดอกเห็ดให้แก่หนู พบว่ามีค่าแอลดี 50 สูงถึง 6,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว ตลอดระยะเวลาการทดลอง (90 วัน) ยังพบว่าน้ำหนักของตัวหนูไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกกลุ่มทดลอง ผลการทดลองนี้สนับสนุนผลของการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งของสารโพลิแซกคาไรด์ อาจเกิดเนื่องจากไปช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวหนูให้ดีขึ้น