ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความสัมพันธ์ของสูตรโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของ ฟลาโวนอยด์และสารที่เกี่ยวข้อง
Library Call : PJ.2540 / 1185
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้ทำการสังเคราะห์สารพวกฟลาวาโนน ฟลาโวน ชาลโคนและสารที่เกี่ยวข้อง 21 ชนิด เมื่อนำสารที่สังเคราะห์ได้ไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ต้านทานแบคทีเรียฤทธิ์ยับยั้งการ เจริญเติบโตของรากและลำต้นของไมยราบยักษ์ และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อไรสีน้ำตาล พบว่าฟลาโวนที่มีหมู่คลอรีนเป็นหมู่แทนที่ที่ตำแหน่ง 4' มีฤทธิ์ต้านทานแบคทีเรียได้ดี กว่าตำแหน่ง 2' และชาลโคนที่มีหมู่เมทอกซีเป็นหมู่แทนที่ที่ตำแหน่ง 4 มีฤทธิ์ยับยั้งการ เจริญเติบโตของรากของไมยราบยักษ์ได้ดี สำหรับฤทธิ์ความเป็นพิษต่อไรสีน้ำตาล พบว่า ชาลโคนที่มีหมู่โบรมีนเป็นหมู่แทนที่ที่ตำแหน่ง 3 มีความเป็นพิษดีที่สุดในกลุ่มสารที่ สังเคราะห์ขึ้น