ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : คุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเมือกจากสมุนไพรไทยบางชนิด
Library Call : Thesis C454P 2009
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : และความดัน 30 psig เป็นเวลา 8 ชั่วโมง