ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ Knema glauca และ Knema furfuracea
Library Call : 510894  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากลำต้น, ใบและผลของ Knema glauca (วงศ์ Myristicaceae) สามารถแยกสารใหม่ในกลุ่ม linear diterpene 1 ชนิด คือ glaucaic acid, สารในกลุ่ม phenylacylresorcinol 1 ชนิด คือ 2,6-dihydroxyphenyl-tetradecan-1-one, สารในกลุ่ม acylresorcinol 1 ชนิด คือ malabaricone A,สารในกลุ่ม phenylacylphloroglucinol 1 ชนิด คือ1-(2,4,6-trihydroxy-phenyl)-9-phenylnonan-1-one, สารในกลุ่ม acylphloroglucinol 1 ชนิด คือ 1-(2,4,6-trihydroxy-phenyl)-undecan-1-one, สารในกลุ่ม flavan-acylphloroglucinol 1 ชนิด คือ myristinin A, สารในกลุ่ม flavan-phenylacylphloroglucinol 1 ชนิด คือ myristinin D, สารในกลุ่ม furofuran lignan 2 ชนิด คือ asarinin และ sesamin และสารในกลุ่ม flavan 1 ชนิด คือ (?)-7,4?-dihydroxy-3?-methoxyflavan สำหรับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากลำต้นและใบของ Knema furfuracea ซึ่งเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งในวงศ์ Myristicaceae สามารถแยกสารชนิดใหม่ในกลุ่ม lignan ได้ 1 ชนิดคือ furfuracin รวมทั้งสารกลุ่มนี้ที่เคยมีรายงานมาแล้ว 2 ชนิด คือ (+)-trans-1,2-dihydrodehydroguaiaretic acid และ fragransin A2, สารในกลุ่ม acylbenzoic acid 2 ชนิด คือ สารผสม 1:1 ระหว่าง gingkoic acid และ anarcardic acid,สารในกลุ่ม phenylacylbenzoic acid 2 ชนิด คือ สารผสม 1:2ระหว่าง 2-hydroxy-6-(12-phenyldodecyl) benzoic acid และ 2-hydroxy-6-(12-phenyldodecen-8?Z-yl) benzoic acid นอกจากนั้นยังพบสารในกลุ่ม isoflavone 1 ชนิด คือ biochanin A พิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารทั้งหมดที่สกัดได้โดยอาศัยเทคนิคทางวิเคราะห์เชิงสเปคตรัมของ UV, IR, MS และ NMR ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลของสารที่เคยมีรายงานมาแล้ว สาร 1-(2,4,6-trihydroxy-phenyl)-undecan-1-one มีความเป็นพิษระดับปานกลางต่อ NCI-H187 cell line ด้วยค่า IC50 5.60 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่สาร 2,6-dihydroxyphenyl-tetradecan-1-one มีความเป็นพิษระดับปานกลางต่อ KB cell line ด้วยค่า IC50 9.15 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สาร 1-(2,4,6-trihydroxy-phenyl)-9-phenylnonan-1-one แสดงความเป็นพิษระดับปานกลางต่อ BC cell line ด้วยค่า IC50 8.23 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สาร malabaricone, 1-(2,4,6-trihydroxy-phenyl)-undecan-1-one และ1-(2,4,6-trihydroxy-phenyl)-9-phenylnonan-1-one แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรค ไวรัสเริม และสามารถยับยั้งการสร้าง advanced glycation end-products ได้ นอกจากนั้น สาร malabaricone A ยังแสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียได้ดีกว่า dihydroartemisinin ที่ใช้เป็นสารมาตรฐานด้วยค่า IC50 เท่ากับ 2.78 นาโนโมลาร์