ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ในการต้านเชื้อกลากของน้ำมันหอมระเหยบางชนิด
Library Call : วพ.2539 / 2170
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคกลาก โดยนำน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร มาทดสอบกับเชื้อราสาเหตุโรคกลาก 3 สายพันธ์ คือ Trichophyton mentagrophytes, T. ruburn และ Epidermophyton floccosum ด้วยวิธี Disk diffusion พบว่าน้ำมันพริกไทย (Pepper oil) และน้ำมันโหระพา(Basil oil) สามารถต้านการเจริญของเชื้อราทั้ง 3 สายพันธ์ ได้ดี ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของงเชื้อรา (ค่า MIC) สำหรับเชื้อรา T. mentagrophytes, T. rubrum และ E. floccosum ของน้ำมันพริกไทยมีค่าเท่ากับ 54.53, 109.05 และ 69.80 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ค่า MIC ของน้ำมันโหระพาเท่ากับ 34.50, 72.36 และ 96.66 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ การวิเคราะหืน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เทคนิค แกสโครมาดตกราฟี/แมสสเปกโตรเมตรี พบว่า น้ำมันพริกไทยมีส่วนประกอบหลักคือ Limonene (73.95%) และน้ำมันโหระพามีส่วนประกอบหลักคือ Anethole (94.92%) การทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของส่วนประกอบหลัก พบว่า ค่าเฉลี่ยขอบเขตยับยั้งของเชื้อรา T. mentagrophytes, T. rubrum และ E. floccosum ของส่วนประกอบหลัก Limonene ในน้ำมันพริกไทย มีค่าเท่ากับ 32.8, 21.0 และ 41.2 มิลลิเมตร ตามลำดับ และส่วนประกอบหลัก Anethole ในน้ำมันดหระพา มีค่าเฉลี่ยขอบเขตยับยั้งเท่ากับ 22.7, 20.0 และ 14.3 มิลลิเมตร ตามลำดับ