ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารพอลิแซ็กคาไรด์ที่สกัดได้จากเหง้าของว่านคันทมาลา Curcuma aromatica salisb
Library Call : วพ.2551 / 5106
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้ได้ทำการสกัดส่วนสกัดหยาบพอลิแซ็กคาร์ไรด์ของว่านคันทมาลาด้วยน้ำร้อนแล้วตกตะกอนด้วยเอทานอล จากนั้นนำส่วนสกัดหยาบพอลิแซ็กคาร์ไรด์ไปแยกโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจุโดยใช้ DEAE เซลลูโลส และโครมาโทกราฟีแบบเจลฟิลเทรชันโครมาโทกราฟี พอลิแซ็กคาร์ไรด์ที่ได้ คือ P11, P21 และ P22 พอลิแซ็กคาร์ไรด์หลักคือ P11 และ P21 นำไปศึกษาลักษณะและฤทธิ์ของการเพิ่มจำนวนเซลล์ ส่วน P22 จะศึกษาเฉพาะฤทธิ์ในการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือกเนื่องจากมีปริมาณน้อย จากการศึกษาลักษณะของพอลิแซ็กคาร์ไรด์หลักทั้งสองชนิดพบว่า จากผลของ HPLC มีไซโลสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเพียงชนิดเดียวที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุล จากผลของ GPC พบว่า P11 และ P21 มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 496,171 และ 157,665 ดาลตัน ตามลำดับ จากนั้นจึงนำพอลิแซ็กคาร์ไรด์ดังกล่าวมาทดสอบฤทธิ์การเพิ่มจำนวนเซลล์โดยวิธีการวิเคราะห์แบบ MTT และตามด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ one-way ANOVA ผลการทดลองพบว่าส่วนสกัดหยาบพอลิแซ็กคาร์ไรด์ P11 และ P22 มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนเซลล์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมดังนี้ 43.93 17.18, 30.09 13.66 และ 40.98 10.92% ตามลำดับ สำหรับ P21 ที่ความเข้มข้นเดียวกันพบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ได้ 92.16 3.49% การทดลองทั้งหมดได้ทดสอบทางสถิติแบบ one-way ANOVA พบว่ามีความแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)