ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ลำดับกรดอะมิโนและฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนจากเมล็ดสะตอ Parkia speciosa
Library Call : วพ.2548 / 4161
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของพอลิยูรีเทนมีค่าเท่ากับ 7 องศาเซลเซียส และของกึ่งพอลิเมอร์ผสมโครงสร้างร่างแหมีค่าอยู่ในช่วง -4.0 ถึง 8.6 องศาเซลเซียส ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของพอลิไวนิลคลอไรด์