ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดที่มีขั้วจากลำต้นพะยุง
Library Call : วพ.2544 / 3196
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้ทำการวัดสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทน และกึ่งพอลิเมอร์ผสมโครงสร้างร่างแหของพอลิยูรีเทนและพอลิไวนิลคลอไรด์ ที่เตรียมจากทั้งสองกระบวนการ ได้แก่ ความทนต่อแรงดึง, เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด และความแข็ง กึ่งพอลิเมอร์ผสมโครงสร้างร่างแหของพอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิยูรีเทนที่เข้ากันจะมีสมบัติเชิงกลที่ดี โดยมีค่าความทนต่อแรงดึงอยู่ในช่วง 3.46 ถึง 6.10 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร, เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด มีค่าอยู่ในช่วง 385.4 ถึง 557.3 เปอร์เซ็นต์ และความแข็ง(ชอร์เอ) มีค่าอยู่ในช่วง 59.6 ถึง 64.3 ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของพอลิไวนิลคลอไรด์ โดยถ้ามีปริมาณพอลิไวนิลคลอไรด์มากขึ้นจะมีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น ยกเว้นความแข็งของชิ้นงานซึ่งจะมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อปริมาณพอลิไวนิลคลอไรด์เพิ่มจาก 5 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก