ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกต้นตูมกาแดง 
Library Call : อ2110
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการสกัดแยกสารจากเปลือกต้นตูมกาแดง (Glyptopetalum sclerocarpum Laws.) ได้พบสารจำพวก quinone-methide triterpenes ชนิดใหม่ 9 ชนิด คือ 20-hydroxy-tingenone, 20,22beta-dihydroxy-tingenone, 20,22beta-dihydroxy-20-epi-tingenone, 20-hydroxy-22-oxo-tingenone, 20-hydroxy-22-oxo-20-epi-tingenone, 20,21alpha-dihydroxy-22-oxo-21-desoxotingenone, 21alpha-hydroxy-20,22-dioxo-30(20-->21)abeo-21-desoxo-tingenone, 20-oxo-20,21-seco-tingen-21-oic acid และ 20-oxo-21-nor-20,21-seco-tingen-22-al นอกจากนั้นพบสารที่เคยมีรายงานแล้ว 3 ชนิด คือ tingenone, 22beta-hydroxy-tingenone และ 20-hydroxy-20-epi-tingenone การพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารเหล่านี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสเปกโตรสโคปีอย่างละเอียด สารทั้งหมดแสดงความเป็นพิษต่อ brine shrimp และแสดงฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก และเชื้อรา หมู่ฟังชั่นบนโครงสร้างในส่วนของ ring E และความชอบในการละลายในไขมันของสาร มีอิทธิพลต่อฤทธิ์เหล่านี้ โครงสร้างของ tingenone, 22beta-hydroxy-tingenone และ 20-hydroxy-20-epi-tingenone จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาวะที่เป็นกรด กลายเป็น isotingenone III, 20beta-hydroxy-isotingenone III และ 20-hydroxy-20-epi-isotingenone III ตามลำดับ ซึ่งทำให้ความเป็นพิษต่อ brine shrimp ลดลง และสูญเสียฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ