ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือกรากมะหาด
Library Call : 530689  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาทางพฤกษเคมีของเปลือกรากมะหาด สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้ 5 ชนิด โดยเป็นสารกลุ่ม 2-arylbenzofurans ชนิดใหม่ 3 ชนิด คือ artolakoochol, 4-hydroxy artolakoochol และ cycloartolakoochol นอกจากนี้เป็นสารกลุ่ม prenylated flavones 2 ชนิด พบว่าเป็นสารใหม่ 1 ชนิด คือ 5,7,2?,4?,-tetrahydroxy-3-prenyl-6-geranylflavone และอีก 1 ชนิดเป็นสารที่มีการรายงานมาแล้วคือ cudraflavone C การพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารที่แยกได้นี้ อาศัยการวิเคราะห์สเปกตรัมของ UV, IR, MS, NMR ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลของสารที่รายงานมาแล้ว และมีการนำสารบริสุทธิ์ทั้ง 5 ชนิด ที่แยกได้ไปทดสอบฤทธิ์ในการจับสารอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase และฤทธิ์ต้านไวรัสเริม พบว่า artolakoochol, cycloartolakoochol และ 4-hydroxyartolakoochol มีฤทธิ์แรงในการ จับสารอนุมูลอิสระ ส่วน 5,7,2?,4?,-tetrahydroxy-3-prenyl-6-geranylflavone และ cudraflavone C มีฤทธิ์ปานกลาง นอกจากนี้พบว่ามีเพียง 4-hydroxyartolakoochol ที่มีฤทธิ์ต่ำในการยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ในขณะที่สารชนิดอื่นไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase และในการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเริม HSV-1 และ HSV-2 พบว่าเฉพาะสารในกลุ่ม prenylated flavones เท่านั้นที่มีฤทธิ์ โดย 5,7,2?,4?,-tetrahydroxy-3-prenyl-6-geranylflavone มีฤทธิ์ปานกลางในการต้านไวรัสเริมทั้งสองชนิดโดยการทดสอบด้วยวิธี Inactivation และ Post-treatment และ cudraflavone C มีฤทธิ์ต่ำในการต้านเชื้อไวรัสเริม ทั้งสองชนิดโดยการทดสอบด้วยวิธี Inactivation