ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นกล้วยเขียว
Library Call : ว1450
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้สารแปดชนิดจากส่วนลำต้นของกล้วยเขียว (Strychnos nitida g. don) โดยวิธีทางรงคเลข สารดังกล่าวประกอบด้วยสารจำพวกอินโดลแอลคาลอยด์สี่ชนิด ได้แก่ retuline, 11-methoxyretuline, normacusine B และ 3-hydroxy-19(Z)-normacusine B, สารจำพวกลิกแนนสองชนิด ได้แก่ rac-lyoniresinol และสารผสมของ (+) lyoniresinol glucopyranoside กับ (-) lyoniresinol glucopyranoside สารอีกสองชนิดจัดอยู่ในกลุ่มของอิริดอยด์และสเตียรอล ซึ่งได้แก่ loganin และ beta-sitosterol ตามลำดับ ในจำนวนนี้ 3-hydroxy-19(Z)-normacusine B จัดเป็นสารใหม่ในกลุ่มของอินโดลแอลคาลอยด์ประเภท corynanthean type ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานการพบในธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์มาก่อน การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารที่แยกได้ทำโดยอาศัยข้อมูลจากวิธีทางสเปคโตรสโคปี จากการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเหล่านี้พบว่า สารบางชนิดแสดงฤทธิ์บางประการที่น่าสนใจ