ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำของไทย Reniera sp
Library Call : วพ36/0412
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการแยกสกัดสารควบคู่ไปกับการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสิ่งสกัดในเมธานอล (90%) จากฟองน้ำของไทย Reniera sp. สามารถแยกสารชนิดใหม่ในกลุ่มไอโซควิโนลีนควิโนนได้ 2 ชนิด คือ N-(1”E-buten-3”-only)-1,2-dihydrorenierone (47) และ renierine B (55) และสารกลุ่มเดียวกันที่มีการศึกษามาแล้วอีก 4 ชนิด คือ mimosamycin (16), renierone (17), N-formyl-1,2-dihydrorenierone (19)และ 1,6-dimethyl-7-methoxy-5, 8-dihydroisoquinoline-5,8-dione (21) การพิสูจน์เอกลักษณ์และหาสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารทางเคมีของสารทั้ง 6 ชนิดนี้ ทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของสารอื่นที่ทราบโครงสร้างแล้ว ในการทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารทั้ง 6 ชนิด พบว่า 16, 17, 19, 21 และ 47 มีฤทธิ์ต้านจุลชีพต่อเชื้อ S. aureus และ B. subtilis ในระดับดีจนถึงปานกลางแต่ renierine B (55) ไม่มีฤทธิ์ดังกล่าวที่ความเข้มข้น 0.1 mg/disc และได้เสนอความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างสูตรโครงสร้างและฤทธิ์ของ renierine B (55) ไว้ด้วย