ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำทะเลของไทย Petrosia sp. 
Library Call : วพ36/0598
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การแยกสารจากลิ่งสกัดเมธานอล(90%) ของฟองน้ำทะเลของไทย Petrosia sp. โดยอาศัยผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพต่อ brine shrimp ทำให้สามารถแยกสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่ม brominated polyacetylenic acids ในรูปของเมธิลเอสเทอร์ได้จำนวน 3 ชนิด การวิเคราะห์ข้อมูลทางสเปคตรัมของ uv, ir, ms, 1-D nmr, 2-D nmrพบว่าสูตรโครงสร้างของสาร 2 ชนิด เป็นเมธิลเอสเทอร์ของสาร brominated polyacetylenic acids ที่เคยมีรายงานมาก่อน ได้แก่ methyl 18-bromo-(13E, 17E)-octadeca-13,17-diene-5,7, 15-triynoate (H-lA) และ methyl 18-bromo-(17E)-octadeca-17-ene-5, 7 , 15-triynoate (H-2) และเป็นเมธิลเอสเทอร์ของสาร brominated polyaceylenic acid ชนิดใหม่ 1 ชนิด ได้แก่ methyl 18-bromo-(7Z,1.7E) –octadeca-7, 17-diene-5,13,15-triynoate (H-1B) ซึ่งเป็น isomer ที่แยกไม่ได้ของ H-1A สาร H-2 และสารผสมของ H-1A และ H-1B แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพต่อ brine shrimp ที่ LD50 0.5 และ o.8 ?g/ml ตามลำดับ