ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากสายพันธุ์บาซิลลัสทางทะเล
Library Call : วพ42/0674
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการตรวจสอบหาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลชีพทางทะเล พบว่าแบคทีเรียแกรมบวกรูปร่างแท่ง สายพันธุ์ Sc018 และ Sc026 จากดินตะกอนใต้ทะเลและสายพันธุ์ Sc004 จากน้ำทะเล บริเวณเกาะสีชัง แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญ สรีรวิทยา และชีวเคมี สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของสายพันธุ์ Sc018 และ Sc026 ได้เป็นแบคทีเรียในสกุลบาซิลลัส ในขณะที่ยังไม่สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของสายพันธุ์ Sc004 จากการสกัดแยกสารควบคู่ไปกับการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งไวรัสก่อโรคเริม ของสิ่งสกัดในชั้นบิวทานอลจากอาหารเลี้ยงเชื้อของสายพันธุ์ Sc004 แยกได้สารที่เคยพบแล้วจำพวก diketopiperaznes (DKPs) 1 ชนิดคือ cyclo-(L-Pro-Gly) และสารจำพวก purine nucleosides 1 ชนิด คือ 2-deoxyadenosine ในขณะที่สิ่งสกัดในชั้นไดคลอโรมีเธนจากสายพันธุ์ Sc018 ให้สารจำพวก DKP2 3 ชนิด ประกอบด้วย สารที่เคยพบแล้ว 2 ชนิดคือ cyclo-(trans-4-OH-L-Pro-L-Phe) และ cyclo-(D-Pro-Leu) และสารใหม่ 1 ชนิด คือ cyclo-(D-Pro-Ile) การสกัดแยกสารควบคู่ไปกับการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococus aureus และ Bacillus subtilis ของสิ่งสกัดในชั้นเอทธิลอะซีเตท จากอาหารเลี้ยงเชื้อของสายพันธุ์ Sc026 แยกได้สารจำพวก DKP2 5 ชนิด ประกอบด้วยสารที่เคยพบแล้ว 4 ชนิดคือ cyclo-(L-Pro-Gly) cyclo-(L-Pro-D-Leu) cyclo-(L-Pro-L-Trp) และ cyclo-(D-Pro-L-Trp) และสารใหม่อีก 1 ชนิดคือ cyclo-(D-Pro-L-Phe) รวมทั้งแยกได้สารใหม่จำพวก cyclic tetrapeptides 1 ชนิดคือ cyclo-(4-OH-Pro-4-OH-Pro-Leu-Phe) และสารจำพวก macrolactins 3 ชนิด ประกอบด้วยสารที่เคยพบแล้วคือ macrolactin F และสารใหม่อีก 2 ชนิดคือ 7-O-succiny1 macrolactin F และ 7-O-succiny1 macrolactin A การพิสูจน์สูตรโครงสร้างทางเคมีและ relative stereochemistry ของสาร ทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี จาก IR, MS, 1H และ 13C NMR โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1D- และ 2D-NMR ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลกับสารอื่นที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีที่สัมพันธ์กัน สารจำพวก DKPs ทั้งหมดนี้แสดงฤทธิ์ใหม่ในการยับยั้งไวรัสก่อโรคเริมในขณะที่ 2-deoxyadenosine แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อมาเลเรียอย่างอ่อน สารจำพวก macrolactins ที่แยกได้แสดงฤทธิ์ต้านไวรัสก่อโรคเริมและฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย S. aureus และ B. subtilis ยกเว้น 7-O-succiny1 macrolactin F แสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียเพียงอย่างเดียว