ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : สารฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากหาดหนุนและจั่น
Library Call : วพด45/0858
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาทางพฤกษเคมีของรากหาดหนุน สามารถแยกสารกลุ่ม dimeric stilbene ได้ 2 ชนิด พบว่าเป็นสารชนิดใหม่ 1 ชนิดคือ artogomezianol และอีก 1 ชนิดเป็นสารที่เคยมีรายงานมาแล้วคือ andalasin A การศึกษาทางพฤกษเคมีของเปลือกต้นจั่น สามารถแยกสารใหม่ 3 ชนิด คือ millettocalyxins A-C และสารที่พบครั้งแรกในธรรมชาติ 2 ชนิด คือ pongol methyl ether และ 2'-hydroxy-3,4-methylenedioxy-4'-gamma,gamma-dimethylallyloxychalcone นอกจากนี้ยังพบสารที่มีรายงานมาแล้วได้อีก 14 ชนิด ได้แก่ derricidin, 7-gamma,gamma-dimethylallyloxyflavanone, ponganone I, karanjin, milletenone, ovalifolin, milletenin C, 3',4'-methylenedioxy-7-methoxyflavone, pongaglabrone, prunetin, vicenin II, isovitexin, lupeol และ dihydrophaseic acid-4'-O-beta-D-glucopyranoside ส่วนการศึกษาทางพฤกษเคมีของรากจั่น พบสารใหม่ 2 ชนิด คือ 6-methoxy-[2'',3'':7,8]-furanoflavanone และ 2,5-dimethoxy-4-hydroxy-[2'',3'':7,8]-furanoflavan และสารที่พบครั้งแรกในธรรมชาติ คือ 3,4-methylenedioxy-2',4'-dimethoxychalcone รวมทั้งสารที่มีรายงานมาแล้วอีก 10 ชนิด ได้แก่ 1-(4-hydroxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, derricidin, purpurenone, pongaglabol, ponganone I, pongamol, ovalitenone, milletenone, ponganone V และ lanceolatin B การพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารที่แยกได้นี้ อาศัยการวิเคราะห์สเปคตรัมของ UV, IR, MS และ NMR ร่วมกับการเปรียบเทียบข้อมูลของสารที่ทราบโครงสร้างแล้ว ได้ทำการทดลองฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase, ฤทธิ์จับอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านไวรัสเริมของสารแต่ละชนิดพบว่า artogomezianol และ andalasin A จากหาดหนุนมีฤทธิ์ปานกลางในการยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase และจับอนุมูลอิสระ ยังพบว่า andalasin A มีฤทธิ์แรงในการต้านเชื้อไวรัสเริม HSV-2 แต่มีฤทธิ์ปานกลางต่อเชื้อไวรัสเริม HSV-1 ส่วนสารที่ได้จากจั่นพบว่าทุกชนิดไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase โดยสารเกือบทั้งหมดมีฤทธิ์ต่ำในการจับอนุมูลอิสระและต้านเชื้อไวรัสเริม ยกเว้นสารกลุ่ม flavonoid 4 ชนิดได้แก่ ovalifolin, pongol methyl ether, millettocalyxin A และ prunetinที่พบว่ามีฤทธิ์ปานกลางในการต้านเชื้อไวรัสเริมทั้งสองชนิด