ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ของเมล็ดตะบูนดำ Xylocarpus moluccensis Roem. จากจังหวัดภูเก็ต 
Library Call : วพ.2553 / 5732
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการนำส่วนสกัดเอธิลอะซิเตทของเมล็ดตะบูนดำ (Xylocarpus moluccensis Roem) จากจังหวัดภูเก็ตมาทำการแยกให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคทางโครมาโทรกราฟี สามารถแยกสารลิโมนอยด์ ได้ 11 ชนิด เป็นสารใหม่ 3 ชนิด ซึ่งเป็นลิโมนอยด์ประเภท andirobin 1 ชนิดคือ xylomoluccensin A (9) และลิโมนอยด์ประเภท phragmalin อีก 2 ชนิดคือ xylomoluccensin B-C (10-11) และเป็นสารที่มีรายงานมาก่อนอีก 8 ชนิด ได้แก่ mexicanolide (1), 3?-deacetylfissinolide (2), 2-hydroxyfissinolide (3), 7-deacetylgedunin (4), 7-oxo-7-deacetoxygedunin (5), moluccensin H (6), moluccensin I (7) และ xyloccensin E (8) การพิสูจน์ทราบโครงสร้างทางเคมีของสารที่แยกได้ทำโดยอาศัยวิธีทางสเปกโทรสโกปี ร่วมกับเทคนิค single-crystal x-ray diffraction สำหรับสาร 7-deacetylgedunin (4) และ xylomoluccensin A (9) เมื่อนำสารบริสุทธิ์ที่แยกได้มาทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ พบว่าสารลิโมนอยด์ประเภท gedunin 2 ชนิดคือ 7-deacetylgedunin (4) และ 7-oxo-7-deacetoxygedunin (5) แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดีที่สุด อีกทั้งยังมีความเป็นพิษค่อนข้างต่ำ