ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นทองพันชั่ง
Library Call : PJ.2539 / 1063
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การสกัดทองพันชั่งทั้งต้นที่ตากแห้งและบดละเอียดอย่างเป็นขั้นตอน สามารถแยก สารได้ 4 ชนิดจากผลสกัดชั้นคลอโรฟอร์ม โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพและ ปฏิ กิริยาเคมีร่วมกับข้อมูลทางสเปกโตรสโคปี สามารถพิสูจน์โครงสร้างของสารได้ 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นสารผสมระหว่าง campesterol, stigmasterol และเบต้า-sitosterol ชนิดที่ 2 เป็น เบต้า-sitosteryl-3-O-เบต้า-D-glucopyranoside หรือ สารผสมระหว่าง เบต้า-sitosteryl-3-O-เบต้า-D-glucopyranoside กับ campes terol-3-เบต้า-D-glucopyranoside ส่วนสารชนิดที่ 3 และ 4 ยังหาโครงสร้าง ที่ แน่นอนไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ แต่ผลจาก H-NMR และ C-NMR สเปกตรัมขั้นต้นคาดว่าสารทั้งสองนี้น่าจะเป็น Rhinacanyhin-C และ 3,4-dihydro-3,3-dimethyl-2H-naphtho[2,3-b]phyran-5,10-dione ตามลำดับสาร สองชนิดหลังนี้แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพค่อนข้างสูงกับอาร์ทีเมีย (LC50=0.18 um/mL และ0.03 um/mL ตามลำดับ)