ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักเซียงดา Gymnema inodorum Decne. และมะรุม Moringa oleifera Lam.
Library Call : วพ.2550 / 4766
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : สิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนและบิวทานอลของผักเซียงดาและรากมะรุมแสดงฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระและแอลฟาเอไมเลสที่น่าสนใจ การแยกด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนของผักเซียงดาได้สาร 3 ชนิดได้แก่ แอลกอฮอล์โซ่ตรง, คีโทนโซ่ตรง และของผสมสเตอรอยด์ที่มี stigmasterol เป็นองค์ประกอบหลัก ขณะที่ ซาโปนิน 2 ชนิด คือ (3?,4?,6?)-16,23,28-trihydroxyolean-12-en-3-yl-?-D-glucopyran osiduroic acid และ (3 ?,16?,22?)-16,28-dihydroxyolean-12-en-3-yl-O-?-D-glucopyranosyl-?-D-glucopyranosiduroic acid แยกได้จากสิ่งสกัดบิวทานอล สาร 4 ชนิด คือ แอลกอฮอล์โซ่ตรง, คีโทนโซ่ตรง, ของผสม ?-sitosterol, campesterol และ stigmasterol และของผสม 1,3-dilinoleoyl-2-olein, 1,3-dioleoyl-2-linolein และ 1,2,3-trilinolein แยกได้จากสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนของรากมะรุม นอกจากนั้นแยกสารบริสุทธิ์ได้อีก 5 ชนิดคือ linoleic acid, isothiocyanatomethylbenzene, 1,2,3-triolein, benzamide, ?-sitosteryl linoleate และ ?-sitosterol-3-O-?-D-glucopyranoside เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ฤทธิ์ยับยั้งโคลีนเอสเทอเรสและฤทธิ์ยับยั้งแอลฟาเอไมเลส ของสารที่แยกได้ทั้งหมดมีเพียง (3?,16?,22?)-16,28-dihydroxyolean-12-en-3-yl-O-?-D-glucopyranosyl-?-D-glucopyranosiduroic acid แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ส่วนฤทธิ์ยับยั้งแอลฟาเอไมเลสของ (3?,16?,22?)-16,28-dihydroxyolean-12-en-3-yl-O-?-D-glucopyranosyl-?-D-glucopyranosiduroic acid (38.59%) ดีกว่า (3?,4?,16?)-16,23,28-trihydroxyolean-12-en-3-yl-?-D-glucopyranosiduroic acid (9.80%) นอกจากนี้ benzamide ที่แยกได้จากสิ่งสกัดไดคลอโรมีเทนของรากมะรุม แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ดีที่สุด ขณะที่ ?-sitosterol-3-O-?-D-glucopyranoside แสดงฤทธิ์ยับยั้งแอลฟาเอไมเลสที่ดีด้วยค่า IC [subscript 50]0.326 mM ได้สังเคราะห์อนุพันธ์คาร์บอกซาไมด์และเอสเทอร์เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH พบว่า N-(2-hydroxylphenyl)-5-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2E,4E-pentadieneyl amide แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยค่า IC [subscript 50] 0.470 mM เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTS ได้ค่าใกล้เคียงกับ trolox ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ