ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเสริมธาตุเหล็กและธาตุเหล็กร่วมกับไอโอดีนในเมล็ดข้าวและแป้งข้าว
Library Call : วพ.2545 / 4913
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : แบบการทดลองที่ปลูกแห้วทรงกระเทียมที่มีระดับน้ำลึก 0.15 เมตร และ 0.45 เมตร สามารถลดปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และค่าบีโอดี ได้มากกว่า 60 % และที่ระดับน้ำลึก 0.30 เมตร สามารถลดปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ปริมาณออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ได้มากกว่า 60 % นอกจากนี้ในพื้นที่ชุ่มน้ำทุกแบบการทดลองลดปริมาณของแข็งละลายในน้ำได้ น้อยกว่า 25 % เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณความสกปรกในน้ำเสียที่ระดับความลึกเท่ากันพบว่า กกกลมมีประสิทธิภาพดีกว่าแห้วทรงกระเทียม และกกกลมมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียดีที่สุดที่ระดับความลึกของน้ำเสียที่ 0.15 เมตร