ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาสูตรอาหารเสริมที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย
Library Call : วพ.2528 / 453 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการทดลองหาสูตรอาหารเสริมสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 1.5 ปี โดยพิจารณาคัดเลือวัตถุดิบที่เหมาะสมในภาคใต้ของประเทศไทย ได้วัตถุดิบจำนวน 18 ชนิด ประกอบด้วยวัตถุดิบกลุ่มแห้ง 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเจ้า ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วหรั่ง และวัตถุดิบกลุ่มสด 13 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันเทศ ผักบุ้ง ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว แตงกวา คะน้า ปลาทู ปลาทูแขก ปลาตาโต ปลาทรายแดง และไข่ไก่ แยกวัตถุดิบเหล่านี้ออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีวัตถุดิบกลุ่มแห้งซึ่งจะใช้เป็นกลุ่มหลักในการคิดสูตรอาหาร และวัตถุดิบจากกลุ่มสดกลุ่มต่างๆ เป็นกลุ่มเสริมดังนี้ กลุ่มแห้งล้วนๆ (กลุ่มที่ 1) กลุ่มแห้งและไข่ไก่ (กลุ่มที่ 2 ) กลุ่มแห้งและข้าวโพด มันสำปะหลัง มันเทศ (กลุ่มที่3 ) กลุ่มแห้งและปลาทู ปลาทูแขก ปลาตาโต ปลาทรายแดง(กลุ่มที่ 4 ) กลุ่มแห้งและผักบุ้ง ผักกาดขาว ถั่วฝักยาว แตงกวา คะน้า (กลุ่มที่ 5 ) กลุ่มแห้งและวัตถุดิบจากกลุ่มสดรวม 13 ชนิด (กลุ่มที่6) คำนวณอาหารเสริมของวัตถุดิบทั้ง 6 กลุ่มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเส้นตรง สูตรอาหารเสริมที่ได้จะมีองค์ประกอบและปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมและราคาต่างๆกัน เมื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกเพื่อหาสูตรอาหารเสริมที่เหมาะสมปรากฏว่าสูตรอาหารเสริมสูตรที่2 จะมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยจะมีคุณค่าทางอาหารที่สำคัญ เปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารเสริมสำหรับเด็กตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2523) ได้แก่ โปรตีน กรดอะมิโนที่จำเป็น 8 ชนิด ไขมัน ไวตามินเอ บีหนึ่ง บีสอง เหล็ก และฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งจะสามารถป้องกันโรคขาดอาหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ มีปริมาณส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้เหมาะสมที่จะนำไปใช้เลี้ยงและราคาต่ำกว่าอาหารเสริมที่ผลิตโดยกองโภชนาการกรมอนามัย สูตรอาหารเสริมสูตรที่2 ประกอบด้วย ข้าวเจ้า 105.35 กรัม ถั่วลิสง 15.22 กรัม ถั่วเขียว 59.5 กรัม ถั่วดำ 8.53 กรัม และไข่ไก่ 109.86 กรัม น้ำหนักรวม 298.46 กรัม ราคา 5.34 บาทหรือ 1.8 บาทต่อ 100 กรัม การทดสอบการยอมรับอาหารเสริมทดลอง( สูตรที่ 2 ) ทางประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการและในหมู่บ้านชนบท ปรากฏว่าอาหารเสริมทดลองจะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ในการที่จะนำไปใช้เลี้ยงสูงกว่าอาหารเสริมที่ผลิตจากกองโภชนาการกรมอนามัย นอกจากนี้ในการทดสอบการยอมรับโดยการนำอาหารเสริมทดลองไปใช้เลี้ยงเป้นอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้านชนบทที่ตำบลคูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จำนวน 3 ครั้ง พบว่าคะแนนเฉลี่ยแสดงระดับการยอมรับอยู่ในเกณฑ์สูง เหมาะสมที่จะนำไปใช้เลี้ยงเด็กวัยก่อนเรียนในชนบทภาคใต้ต่อไปได้