ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : อาหารเสริมสุขภาพ : แคลเซี่ยมแคปซูลจากพืชผักพื้นบ้านไทย 
Library Call : Sepr 20/42 ค4.8 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : แคลเซียมเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อร่างกาย หายได้รับปริมาณน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ(800-1,000 มิลลิกรัม/วัน) อาจทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะกระดูกโปร่งบาง ซึ่งพืชผักพื้นบ้านไทยหลายชนิดมีแคลเซียมในปริมาณสูง อีกทั้งยังมีคุณค่าทางอาหารอื่นๆอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้เลือกพืชผักพื้นบ้านไทยมา 5 ชนิด คือ ใบมะกรูด ใบกะเพรา ใบยอ ใบชะพลู และ ใบแค มาพัฒนาเป็นอาหารเสริมแคลเซียม โดยนำมาอบแห้ง บดเป็นผงละเอียด แล้วนำมาบรรจุแคปซูล ซึ่งจากการทดลองหาปริมาณแคลเซียมในพืชผักทั้ง 5 ชนิดโดยวิธี Permanganate solution titration พบว่าในพืชผักแห้งน้ำหนัก 100 กรัม จะมีปริมาณแคลเซียม เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ใบมะกรูด (4,380 มิลลิกรัม) ใบกะเพรา (3,329 มิลลิกรัม) ใบยอ (2,030 มิลลิกรัม) ใบชะพลู (1,961 มิลลิกรัม) และใบแค (1,576 มิลลิกรัม) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นำผักทั้ง 5 ชนิดดังกล่าว มาบรรจุในแคปซูลในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปจำนวน 6 สูตร โดยได้คัดเลือกสูตรที่ประกอบไปด้วย ใบมะกรูด : ใบชะพลู : ใบยอ : ใบแค : ใบกะเพรา : ในอัตราส่วน 3:1:1:1:2 ซึ่งจะทำให้ได้คุณค่าทางอาหารอิ่นๆจากพืชผักทั้ง 5 ชนิดด้วย โดยจะมีปริมาณแคลเซียม 31.71 มิลลิกรัม/ 1 กรัมน้ำหนักแห้ง โดย 1 แคปซูล บรรจุได้ 444.6 มิลลิกรัม คิดเป็นปริมาณแคลเซียม 14.10 มิลลิกรัม/ 1 แคปซูล โดยหากรับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง จะได้รับปริมาณแคลเซียม 84.60 มิลลิกรัม/ วัน ซึ่งยังมีปริมาณไม่สูงนัก จึงจำเป็นต้องได้รับแคลเซียมจากแหล่งอื่นๆร่วมด้วย