ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : กลูโคสออกซิเดสตรึงรูปในแคลเซียมอัลจิเนตเจลสำหรับใช้ในการยืดอายุการเก็บกุ้งสด
Library Call : PJ.2539 / 1121 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เนื่องจากเอนไซม์กลูโคสออซิเดสสามารถเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งมีความสามารถในการชะลอการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้ ทำให้เพิ่ม ประ สิทธิภาพในการเก็บรักษากุ้งสด ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากประสบปัญหาต้น ทุนสูง เอนไซม์กลูโคสออกวิเดสตรึงรูป จึงเป็นหนทางหนึ่งน่าสนใจ การศึกษา ภาวะ ที่ เหมาะสมในการตรึงรูปเอนไซม์กลูโคสออกซิเดส ด้วยเจลแคลเซียม-อัลจิเนต โดย ขั้นแรกเป็นการทดลองหาอัตราส่วนโซเดียมอัลจิเนตและแคลเซียมคลอไรด์ที่ สา มารถหุ้มห่อกลูโคสออซิเดสได้ดี จากการทดลองโดยใช้เอนไซม์กลูโคสออซิเดส 30 มิลลิลิตร (6.4 ยูนิต/มิลลิตร) พบว่า ปริมาณแคลเซียมคลอไรด์และโซเดียมอัลจิ เนตที่เหมาะสม คือ 1% (w/v) และ 5%(w/v) ตามลำดับ การทดลองขั้นต่อไปเป็น การวิเคราะห์ สมบัติทางจลน์ศาสตร์ของเอนไซม์ กลูโคสออซิเดสตรึงรูปพบว่าได้ค่า Km=2.18x10 (ยกกำลัง-3) โมล/ลิตรVmax=1.79x10 (ยกกำลัง-4) โมล/นาที ในขณะที่เอนไซม์อิสระ มีค่า Km=4.9x10 (ยกกำลัง-3)โมล/ลิตรVmax=2.9x10 (ยกกำลัง-5) โมล/นาที นอกจากนี้พบว่าค่าอุณหภูมิและ pH ที่เหมาะสมในการทำ ปฏิกิริยาของกลูโคสออซิเดสตรึงรูปอยู่ที่ 50-52 องศาเซลเซียส pH 7.5 ในขณะ ที่เอนไซม์อิสระคือ 40-44 องศาเซลเซียส pH 7.5 และพบว่าเอนไซม์ตรึงรูป สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ถีง 7 ครั้ง เมื่อทำปฏิกิริยาครั้งละ 30 นาที โดยแอคติวตี้ จะ ลดลงครั้งละ 17.68 (บวกลบ)2.598% ในการประยุกต์ใช้เอนไซม์ กลูโคสออซิเดส ตรึงรูปในการเก็บรักษากุ้งสดโดยทำการ วิเคราะห์ความแตกต่าง ของกุ้งที่ จุ่มใน สารละลายน้ำตาลกลูโคสความเข้มข้น 2.18x10 (ยกกำลัง-3) โมล/ลิตรที่มี เอนไซม์กลูโคสออซิเดสตรึงรูปอยู่เป็นเวลา 5 นาที ทั้งปริมาณจุลินทรีย์ และผล ทางประสาทสัมผัสเปรียบเทียบกับกุ้งสด ที่ไม่ผ่านกระบวนการเป็น ตัวอย่างควบ คุม พบว่าตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการข้างต้น จะมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ น้อยกว่า ตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ p(น้อยกว่าหรือเท่ากับ)0.05 นอกจากนี้ตัวอย่าง ทดลองจะมีการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ถึงระดับ 10 (ยกกำลัง 6) CFU/g ในเวลา 5 วัน ในขณะที่ตัวอย่างควบคุมใช้เวลาถึง 4 วัน ส่วนผลด้านประสาทสัมผัสพบว่า ตัวอย่างทดลองและตัวอย่างควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ p (น้อยกว่าหรือเท่ากับ)0.05 เฉพาะทาง ด้าน สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบโดย รวม โดยตัวอย่างทดลองจะเป็นที่ยอมรับมากกว่า ตัวอย่างควบคุมในทุก ๆ ด้าน