ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนากรรมวิธีแปรรูปหน่อไม้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุในฟิล์มพลาสติก
Library Call : วพ.2528 / 488  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุปีบที่ผลิตกันอยู่ในปัจจุบัน ยังมีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และตะกั่วบัดกรี การสึกกร่อนและเป็นสนิมของภาชนะบรรจุซึ่งเพิ่มปัญหาการตลาด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิตหน่อไม้แปรรูปบรรจุในฟิล์พลาสติก เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ปัจจัยที่ทำการศึกษาได้แก่ เวลาในการลวก, สภาพการบรรจุ, ชนิดของฟิล์มพลาสติก, ปริมาณรังสีแกมม่าและระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ภายหลังการเก็บ การหาเวลาการลวกที่เหมาะสมที่อุณหภูมิ 100?ซ ในน้ำเดือด หน่อไม้จะถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ที่มีขนาดน้ำหนักประมาณ 300, 500, 700 และ 1000 กรัม/ชิ้น พบว่าจะตรวจไม่พบเอนไซม์เปอร์อ๊อกซิเดส เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการลวกเป็นเวลา 45, 60, 75 และ 90 นาทีตามลำดับ อย่างไรก็ตามเวลาที่ใช้ลวกจริงจะต้องใช้มากกว่านี้ 1-2 เท่า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะปรากฎและรสชาติดีขึ้น การทดลองตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์จากผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุปีบที่มีปีบบวม เพื่อเปรียบเทียบปริมาณจุลินทรีย์ที่มีในเนื้อเยื่อที่ผิว และในเนื้อผลิตภัณฑ์ พบว่ามีจุลินทรีย์ (1.52 ?0.26)??10?^6 และ (4.5?0.33)? ?10?^2 โคโลนี/กรัม ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะปนเปื้อนอยู่ที่ผิวมากกว่าในเนื้อ 3000-4000 เท่า ดังนั้น วิธีตรวจหาจุลินทรีย์จึงควรตรวจเนื้อเยื่อที่ผิวโดยวิธี Swabs การทดลองศึกษาใช้ฟิล์มพลาสติก 3 ชนิด คือ โพลีโพรไพลีน (PP), โลวเดนสิตี้โพลีเอทธีลีน (LDPE) , และไฮเดนสิตี้โพลีเอทธีลีน (HDPE) เพื่อบรรจุหน่อไม้ในสภาพการบรรจุแบบไม่เป็นสุญญากาศ , เป็นสุญญากาศและในบรรยากาศของก๊าซไนโตรเจน แต่ละกลุ่มของผลิตภัณฑ์จะเก็บไว้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่เวลา 0,10 และ 20 สัปดาห์ พบว่าระยะเวลาการเก็บรักษาจะไม่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ, ทางจุลชีวะ และความชอบของผู้ทดสอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซนต์ ยกเว้นเปอร์เซนต์การสูญเสียน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากสภาจะต่างๆ ทั้งหมดมีค่าจำนวนแบคทีเรียบนพื้นผิวอยู่ในช่วง ระหว่าง 0- 400 โคโลนี/ตารางเซนติเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าปริมาณปริมาณที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุในภาชนะปิดสนิท และผู้ทดสอบยังคงยอมรับผลิตภัณฑ์นี้อยู่จากการประเมินผลด้วยการชิม สำหรับการทดลองศึกษาผลของการฉายรังสีแกมม่าที่ 10 และ 1000 Krad โดยผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์บรรจุในพลาสติก PP ภายใต้สภาพไม่เป็นสุญญากาศ, เป็นสุญญากาศ และในบรรยากาศของก๊าสไนโตรเจน ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บไว้ 20 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณรังสีแกมม่า , สภาพการบรรจุ และเวลาการเก็บจะมีผลต่อความชอบของผู้ทดสอบในเรื่องกลิ่น, สีและรสชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซนต์ ผู้ทดสอบยังยอมรับผลิตภัณฑ์นี้อยู่จาการประเมินผลด้วยการชิม แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฉายรังสี ในขณะที่ปริมาณจุลินทรีย์บนพื้นผิวผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณต่ำกว่าในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฉายรังสี