ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การกำจัดแร่ธาตุและกำมะถันออกจากถ่านหินลิกไนต์โดยการบำบัดด้วยด่าง
Library Call : PJ.2541 / 1402 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : เถ้าและกำมะถันที่อยู่ในถ่านหินเป็นสาเหตุให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการเผาไหม้ถ่านหิน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องกำจัดเถ้าและกำมะถันออกจากถ่านหิน ปริมาณกำมะถันที่มีอยู่ในถ่านหินอาจมีตั้งแต่ 0.1-10% โดยน้ำหนักซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ กำมะถันอินทรีย์และกำมะถันอนินทรีย์ กำมะถันไพไรต์จัดเป็นส่วนประกอบหลักของกำมะถันอนินทรีย์ ซึ่งสามารถกำจัดออกจากถ่านหินได้ด้วยวิธีทางกายภาพและวิธีทางเคมี การใช้สารละลายด่างเป็นวิธีทางเคมีอย่างหนึ่งที่ใช้ในการกำจัดเถ้าและกำมะถันออกจากถ่านหิน และมีข้อดีคือสามารถกำจัดเถ้าได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งสามารถกำจัดกำมะถันอนินทรีย์ได้ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงอุณหภูมิ, เวลา และความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการทดลองที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ผลได้ของถ่านหิน (%Coal yield), เปอร์เซ็นต์การลดลงของเถ้า (%Ash reduction), เปอร์เซ็นต์การขจัดกำมะถันออกจากถ่านหิน (%Sulfur removal) โดยใช้ถ่านหินจากแหล่งบ้านปูขนาด 250-300 และ 300-400 ไมครอน ผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1, 2 และ 4 โมลต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 80, 100 และ120 องศาเซลเซียส โดยทำการทดลองที่เวลาต่างๆกันคือ 30, 60 และ 120 นาที จากการทดลองพบว่า เมื่อทั้งความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ อุณหภูมิ และ ระยะเวลา เพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์การกำจัดเถ้า และเปอร์เซ็นต์การกำจัดกำมะถันจะเพิ่มขึ้น แต่เปอร์เซ็นต์ผลได้ของถ่านหินจะลดลง ในขณะที่เมื่อขนาดอนุภาคของถ่านหินเพิ่มขึ้นจะมีเปอร์เซ็นต์การกำจัดเถ้า และเปอร์เซ็นต์การกำจัดกำมะถันลดลง แต่เปอร์เซ็นต์ผลได้ของถ่านหินจะเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทดลองนี้ คือ ถ่านหินขนาด 250-300 ไมครอน ผสมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 4 โมลต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 นาที ผลที่ได้ คือ การกำจัดเถ้า 59.78%, การกำจัดกำมะถัน 45.69% และ ผลได้ของถ่านหิน 58.89%