ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : Identification จุลินทรีย์หลักที่ย่อยสลายน้ำดิบที่แยกมาจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
Library Call : PJ.2541 / 1351  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ำมันได้ดี 2 ชนิดที่แยกได้จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงกลั่นน้ำมันบางจากและนำจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิดมาทำการ Identified พบว่าเชื้อ Unknown #1 & Unknown #2 น่าจะเป็น Bacillus circulans & Pseudomonas alcaligenes ตามลำดับ จากการประเมินด้วยตา Pseudomonas alcaligenes ย่อยสลายน้ำมันได้เร็วกว่า Bacillus circulans Contaminant ที่พบในระหว่างการทดสอบ Unknown #1 พบว่ามีลักษณะทางกายภาพของ Contaminant นี้คือ Yeast และมีแนวโน้มที่จะเป็น Yarrowia lipolytica เชื้อดังกล่าวย่อยสลายน้ำมันได้เร็วกว่า Unknown #1 & Unknown #2