ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารอะซาไดแรคติน
Library Call : วพ.2541 / 2038
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการสกัดแยกสารอะชาไดแรคตินจากเมล็ดสะเดา 4 กิโลกรัม โดยใช้เทคนิคต่างๆ ได้แก่ การสกัดด้วย ตัวทำละลาย, การแยกสารด้วยคอลัมน์โครมาโตกราฟี และการแยกสารด้วยรีเวอสเฟสไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโต กราฟี ตามลำดับได้สารอะชาไดแรคตินที่มีความบริสุทธิ์ 92.87 เปอร์เซ็นต์มีน้ำหนักแห้ง 11.9 มิลลิกรัม นำสารสกัดที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทำละลายเมทธานอล (F003) และเอทธิลอะซิเตท (F004), สารสกัดจากการแยกด้วยคอลัมน์โครมาโตกราฟี (F007, F011, F016, F022, F027) และสารสกัดที่แยกได้จาก reversed phase HPLC (F030) ซึ่งตรวจพบสารอะชาไดแรคติน ทำการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันเพื่อหาค่า LC50 และทดสอบหาฤทธิ์ยับยั้งการกินอาหารกับหนอนผีเสื้อกินไขผึ้งขนาดใหญ่ (Galleria mellonella) ด้วยวิธีการกิน (feeding bioassay) โดยการให้อาหารผสมกับสารสกัด 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 และ 1.0 มก./มก. ของอาหาร และหาค่า LC50 ในเวลา 72 ชั่วโมง พบว่า F030 มีค่า LC50 เท่ากับ 0.0412 มก./มก. ของอาหาร แสดงว่ามีฤทธิ์ทางชีวภาพสูง นอกจากนี้พบว่า F003, F004, F007, F011, F016, F022, F027 ออกฤทธิ์ยับยั้งการกินอาหารปานกลางขณะที่ F030 ออกฤทธิ์ยับยั้งการกินอาหารสูงสุด