ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของดอกสารภี
Library Call : PJ.2541 / 1391
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : นำดอกสารภีตากแห้งบดละเอียดมาสกัดด้วย เฮกเซน, ไดคลอโรมีเทน, เอธิล อะซีเตต และ เมทานอล ตามลำดับ เนื่องจากสิ่งสกัดแยกเฮกเซนมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ flat sour spoilage bacteria จึงแยกสิ่งสกัดเฮกเซนด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟีสามารถแยกสารได้ 5 ชนิด ซึ่งสามารถพิสูจน์โครงสร้างได้ 4 ชนิด โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ, การทำ GC, TLC เทียบกับสารมาตรฐาน และข้อมูลทางสเปกโตรสโคปี สารทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ของผสมสเตอรอยด์ (stigmasterol, ?-sitosterol) (สาร T1) 6-butyryl-5-hydroxy-4-phenylseselin (สาร T2), 5-hydroxy-6-(2-methylpentyryl)-7,8-(2-?-hydroxyisopropyl-2,3-dihydrofuranyl)-4-phenylcoumarin (สาร T4U), 5-hydroxy-6-pentyryl-7,8-(2-?-hydroxyisopropyl-2,3-dihydrofuranyl)-4-phenylcoumarin (สาร T4L), ส่วนอีก 1 ชนิด (สาร T3) จะทำการวิเคราะห์หาสูตรโครงสร้างต่อไป จากการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่า สาร T3 แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Listeria monocytogenes, Bacillus cereus และ flat sour spoilage bacteria ที่ระดับความเข้มข้น 300 ไมโครกรัมต่อดิสก์