ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่โดยเคลือบด้วยไคโตซานที่เตรียม จากการฉายรังสีแกมมา
Library Call : 541480  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอนุพันธ์ของไคติน เตรียมได้จากการลดหมู่อะซีติลของไคติน (Deacetylation) ที่ได้จากเปลือกกุ้ง เปลือกปู แกนปลาหมึกและผนังเซลล์ของเชื้อราบางชนิด ทำการตัดทอนโมเลกุลของไคโตซานด้วยการฉายรังสีแกมมาในช่วง 10 ถึง 100 กิโลเกรย์ ในรูปแบบของแข็งซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยที่โครงสร้างของไคโตซานไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นทำการละลายไคโตซานที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาในกรดอะซิติก 2 % (v/v) ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายของสาระลายไคโตซานเป็น 1 % (w/v) ปรับค่า pH ให้มีค่า 5.6 ด้วย 6 N โซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วทำการเคลือบไข่ไก่โดยการจุ่มแช่ในสารละลายไคโตซานเป็นเวลา 5 วินาที และศึกษาการเคลือบ 1, 2 และ 3 ชั้น พร้อมทำการประเมินคุณภาพของไข่ไก่ในส่วนของ pH ของไข่ขาว การสูญเสียน้ำหนัก ความสดของไข่ไก่ การแยกกันของไข่ขาวและไข่แดง และน้ำหนักของไข่ขาวและไข่แดง ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 0 ถึง 8 สัปดาห์ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ไข่ไก่ที่เคลือบด้วยไคซานที่ฉายรังสี 10 กิโลเกรย์ น้ำหนักโมเลกุล 492 กิโลดาลตัน เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการเคลือบไข่ไก่ ซึ่งสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 6 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับไข่ไก่ที่ไม่ได้เคลือบด้วยไคโตซาน ซึ่งเก็บได้เพียง 2 สัปดาห์เท่านั้นที่ยังคงคุณภาพดีที่สุด งานวิจัยนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับไข่ชนิดอื่นๆ รวมทั้งในกระบวนการอุตสาหกรรมผลิตไข่เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ได้