ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโพดหวานโดยการลดอุณหภูมิด้วยน้ำ
Library Call : วพ.2547/3560 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษาผลของการลดอุณหภูมิด้วยน้ำที่มีต่อการยืดอายุการเก็บรักษา และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของข้าวโพดหวานพันธุ์ Hibrix 3 และ Insee 2 ใน ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว โดยลดอุณหภูมิด้วยน้ำที่อุณหภูมิและเวลาต่างๆ กัน ได้แก่ อุณหภูมิห้อง 5 ํC และ 0 ํC เป็นเวลา 30 45 และ 60 นาที ก่อนการเก็บรักษา พบว่า ข้าวโพดหวานที่ผ่านการลดอุณหภูมิด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 0 ํC นาน 60 นาที มีแนวโน้มที่จะสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการคือ ชะลอการสูญเสียปริมาณ Total Soluble Solids (TSS) ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด น้ำตาลซูโครสและลดอัตราการหายใจ รวมทั้งชะลอการสร้างแป้ง ทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับข้าวโพดหวานที่ไม่ผ่านการลดอุณหภูมิด้วยน้ำ โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณแป้งและน้ำตาลมีความสัมพันธ์กับการทำงานของ ADP-Glucose pyrophosphorylase (ADP-Glc PPiase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการสร้างแป้ง พบว่า ข้าวโพดหวานที่ผ่านการลดอุณหภูมิด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 0 ํC นาน 60 นาที มีการทำงานของ ADP-Glc PPiase ในทิศทางการยับยั้งการสร้างแป้งสูงกว่า ข้าวโพดหวานที่ไม่ผ่านการลดอุณหภูมิด้วยน้ำ