ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบและจัดสร้างระบบเก็บข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ และวัดผลการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาพการใช้งานจริง
Library Call : PJ.2543 / 1822 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงงานนี้ได้ทำการออกแบบและจัดสร้างระบบเก็บข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานจริงของเซลล์แสงอาทิตย์ และทำการวัดผลการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาพการใช้งานจริง ระบบที่ใช้นี้ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ควบคุมการวัด เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการวัดและเก็บข้อมูล และมีดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Keithley 196 เป็นเครื่องวัดค่าความต่างศักย์และความต้านทานไฟฟ้า ข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปคำนวณหากำลังงานของแสงอาทิตย์ แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด กำลังงานขาออกและประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทั้งอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพของเซลล์สำหรับการใช้งานจริงในระยะยาว