ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของมะเขือเทศโดยการใช้ iprodione ภายใต้การเก็บที่อุณหภูมิต่ำสลับกับอุณหภูมิห้อง
Library Call : PJ.2547 / 3102  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการศึกษาการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของมะเขือเทศ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สีดา และ พันธุ์ลูกท้อ โดยการใช้ iprodione ซึ่งเป็นสารต้านการเกิดเชื้อรา ความเข้มข้น 0, 0.5 และ 1 กรัมต่อลิตร ภายใต้การเก็บที่อุณหภูมิ 7 ? C 6 วันสลับกับอุณหภูมิห้อง 1 วัน โดยทำการบันทึกผลเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบ น้ำหนักสด สีของผล ปริมาณการผลิตเอทิลีน ความแน่นเนื้อ การเกิดเชื้อรา ในแต่ละชุดการทดลอง แล้วคำนวณหาค่าทางสถิติ พบว่า น้ำหนักมะเขือเทศพันธุ์สีดา ซึ่งมีความเข้มข้นของ iprodione 1 g/l และทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7 ? C มีค่าที่เปลี่ยนไปน้อยที่สุด ค่าความสว่างน้อยที่สุด และยังพบว่าให้ค่าความแน่นเนื้อมากที่สุด เมื่อสังเกตการเกิดเชื้อราบนผิวของมะเขือเทศจะเห็นว่า ชุดการทดลอง ดังกล่าว จะสามารถยับยั้งการเกิดของเชื้อรามากที่สุดด้วย ส่วนการทดลองมะเขือเทศพันธุ์ลูกท้อ ที่ความเข้มข้นของ iprodione 1 g/l และทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7 ? C ผลมะเขือเทศมีน้ำหนักเปลี่ยนไปน้อยที่สุดและมีความสามารถยับยั้งการเกิดของเชื้อรามากที่สุด ในขณะที่ชุดควบคุมมีการผลิตเอทิลีนน้อยที่สุดและการเปลี่ยนสี น้อยที่สุด