ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : บรรจุภัณฑ์แบบดัดแปรบรรยากาศและเมทิลจัสโมเนตเพื่อลดอาการสะท้านหนาว และยืดอายุการเก็บมะเขือเทศ Lycopersicon esculentum mill. 
Library Call : วพ.2549 / 4383  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : หนาวและยืดอายุการเก็บของมะเขือเทศ ทำโดยบรรจุมะเขือเทศพันธุ์ลูกท้อจากจังหวัดเชียงใหม่ในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (FRESHPAC[superscript TM]) เก็บที่อุณหภูมิ 5 ํC ความชื้นสัมพัทธ์ 50% แบ่งงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาความเข้มข้นของเมทิลโมเนตที่เหมาะสม ในการลดการเกิดอาการสะท้านหนาวของมะเขือเทศ โดยรมควันมะเขือเทศ ด้วยเมทิลจัสโมเนตความเข้มข้น 10[superscript -4] M (MJ 10[superscript -4] M) และ 10[superscript -5] M) เปรียบเทียบกับมะเขือเทศที่ไม่ผ่านการรมควัน (control) และบรรจุใน FRESHPAC[superscript TM] ภายใต้บรรยากาศปกติ จากการทดลองพบว่า MJ 10[superscript -4] M สามารถรักษาคุณภาพด้านความแน่นเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ ค่า pH ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ในรูปกรดซิตริก เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนัก ค่า a*/b* และคะแนนด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ การเกิดอาการสะท้านหนาว การเกิดตำหนิ การยอมรับด้านสี และการยอมรับโดยรวม ดีกว่าทรีตเมนต์อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ (p [น้อยกว่าหรือเท่ากับ] 0.05) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา MJ 10[superscript -4] M, MJ 10[superscript -5] M และ control มีอายุการเก็บประมาณ 6 4 และ 4 สัปดาห์ ตามลำดับ ขั้นตอนถัดมาเป็นการศึกษาผลของการดัดแปรบรรยากาศเริ่มต้นที่เหมาะสม ต่อการลดอาการสะท้านหนาวและคุณภาพของมะเขือเทศ โดยดัดแปรบรรยากาศเริ่มต้นภายในบรรจุภัณฑ์ 4 อัตราส่วนคือ 2.5%O[subscript 2]/2.5%CO[subscript 2]/95%N[subscript 2] (MAP1), 5%O[subscript 2]/5%CO[subscript 2]90%N[subscript 2] (MAP2), 7.5%O[subscript 2]/0%CO[subscript 2]/92.5%N[subscript 2] (MAP3), 2%O[subscript 2]/80%CO[subscript 2]/18%N[subscript 2] (MAP4) และ control ผลการทดลองพบว่า MAP2 สามารถรักษาคุณภาพด้านต่างๆ เช่นเดียวกับขั้นตอนแรกได้ดีกว่าทรีตเมนต์อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ (p [น้อยกว่าหรือเท่ากับ] 0.05) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา MAP1 MAP3 MAP4 และ control มีอายุการเก็บประมาณ 4 สัปดาห์ ในขณะที่ MAP2 สามารถยืดอายุการเก็บได้ถึงประมาณ 6 สัปดาห์ และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการศึกษาผลของการใช้เมทิลจัสโมเนต (MJ 10[superscript -4] M) ร่วมกับบรรจุภัณฑ์แบบดัดแปรบรรยากาศ (MAP2) (MJ+MAP) ต่อการลดการเกิดอาการสะท้านหนาวและคุณภาพของมะเขือเทศ เปรียบเทียบกับมะเขือเทศที่ผ่าน heat treatment (HT), control และมะเขือเทศที่ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ (no pack) จากการทดลองพบว่า MJ+MAP สามารถรักษาคุณภาพด้านต่างๆ เช่นเดียวกับขั้นตอนแรกได้ดีกว่าทรีตเมนต์อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ (p [น้อยกว่าหรือเท่ากับ] 0.05) นอกจากนี้ MJ+MAP ยังสามารถรักษาปริมาณกรดแอสคอบิกปริมาณไลโคพีน และลดการผลิตก๊าซเอทิลีนของมะเขือเทศได้ดีกว่าทรีตเมนต์อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ (p [น้อยกว่าหรือเท่ากับ] 0.05) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา และพบว่า HT, control และ no pack มีอายุการเก็บประมาณ 6 4 และน้อยกว่า 4 สัปดาห์ ตามลำดับ ในขณะที่ MJ+MAP สามารถเก็บได้นานถึง 8 สัปดาห์