ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเปลี่ยนแปลงปริมาณโปรตีนและไขมันในอาหารทะเลสดและอาหารที่ผ่านขบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูปที่สำคัญทางเศรษฐกิจ : กุ้งแชบ๊วย, หมึกกล้วย หอยหลอด
Library Call : PJ.2541 / 1348  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ทำการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไขมันในอาหารทะเลสดและอาหารที่ผ่านขบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูปที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย(Penaeus merguiensis) หมึกกล้วย(Loligo spp.) จากตลาดสดมหาชัยและหอยหลอด(Solen regularis) จากดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเลือกเก็บตัวอย่าง 2 ขนาด คือ กุ้งแชบ๊วยขนาด 77.8?5.3 และ 111.3?9.9 มิลลิเมตร หมึกกล้วยขนาด 56.3?6.1 และ 129.8?6.4 มิลลิเมตร หอยหลอด 50.7?3.3 และ 62.5 ?5.4 มิลลิเมตร นำตัวอย่างมาวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไขมัน ในตัวอย่างสด ตัวอย่างต้ม และตัวอย่างอบแห้ง โดยวิเคราะห์ปริมาณรวม ใช้วิธีเคห์ดาห์ล(Kjehdahl method) ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณไขมันรวมใช้เครื่องสกัดไขมัน(soxhlet apparatus) พบว่ากุ้งแชบ๊วยสดขนาดเล็กมีปริมาณโปรตีนสูงสุด เท่ากับ 39.94% กุ้งแชบ๊วยสดขนาดใหญ่มีปริมาณโปรตีนต่ำสุด เท่ากับ 28.96% กุ้งแชบ๊วยอบแห้งขนาดใหญ่มีปริมาณไขมันสูงสุด เท่ากับ 8.43% กุ้งแชบ๊วยต้มขนาดเล็กมีปริมาณไขมันต่ำสุด เท่ากับ 2.17% หมึกกล้วยสดขนาดใหญ่มีปริมาณโปรตีนสูงสุด เท่ากับ 35.21% หมึกกล้วยอบแห้งขนาดเล็กมีปริมาณโปรตีนต่ำสุด เท่ากับ 30.54% หมึกกล้วยอบแห้งขนาดเล็กมีปริมาณไขมันสูงสุด เท่ากับ 8.27% หมึกกล้วยสดขนาดเล็กมีปริมาณไขมันต่ำสุด เท่ากับ 5.09% หอยหลอดสดขนาดใหญ่มีปริมาณโปนตีนสูงสุด เท่ากับ 32.56% หอยหลอดอบแห้งขนาดเล็กมีปริมาณโปรตีนต่ำสุด เท่ากับ 27.15% หอยหลอดสดขนาดใหญ่มีปริมาณไขมันสูงสุด เท่ากับ 4.58% หอยหลอดสดขนาดเล็กมีปริมาณไขมันต่ำสุด เท่ากับ 3.55% มีความแตกต่างกันของปริมาณโปรตีนและไขมัน ตามขนาดและรูปแบบของตัวอย่าง คือ ตัวอย่างสด ตัวอย่างต้ม และตัวอย่างอบแห้ง โดยปริมาณโปรตีนในหมึกกล้วยและหอยหลอดขนาดใหญ่จะมีปริมาณขนาดเล็ก ส่วนในกุ้งแชบ๊วยขนาดใหญ่กลับมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่าขนาดเล็ก ปริมาณไขมันในกุ้งแชบ๊วยขนาดใหญ่มีปริมาณมากกว่าขนาดเล็กประมาณ 3 เท่า หอยหลอดใหญ่มีปริมาณไขมันมากกว่าขนาดเล็ก สำหรับปลาหมึกขนาดใหญ่มีปริมาณมากกว่าขนาดเล็กเมื่อวิเคราะห์ในตัวอย่างสด