ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบและจัดสร้างระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลพลังงานที่ได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาพการใช้งานจริง
Library Call : PJ.2544 / 2232 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษา ออกแบบ และจัดสร้างชุดอุปกรณ์ควบคุมการวัดผลและเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบอัตโนมัติซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานจริงกับระบบ standalone โดยกล่องอุปกรณ์ควบคุมการวัดจะจัดเก็บข้อมูลที่ถูกสั่งผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ Keithley 196 (K196) เป็นเครื่องวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าตามจุดต่างๆ โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปคำนวนหาพลังงานแสงอาทิตย์ กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้า-ออกจากแบตเตอรี่ ความเข้มแสงอาทิตย์ ณ.เวลาต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ทั้งหมดจะนำไปใช้ปรับปรุงการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อนำมาต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่น แบตเตอรี่ โหลด ฯลฯ) เพื่อการใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว