ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบและทดสอบเครื่องวัดพลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่ราคาถูกและสามรถนำติดตัวได้
Library Call : จ869
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ในการศึกษาเรื่องการออกแบบและทดสอบเครื่องวัดพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ราคาถูกและสามารถติดตัวได้นี้ ได้ทำการออกแบบ สร้าง และทดลองเครื่องวัดพลังงานจากแสงอาทิตย์ขึ้นหลายแบบ โดยเลือกใช้เทอร์โมมิเตอร์เป็นตัววัดอุณหมิเพื่อจะได้ใช้เงินลงทุนในการสร้างน้อย เครื่องวัดประกอบด้วยแผ่นโลหะบางเคลือบผิวหน้าด้วยสีดำเป็นตัวรับแสง มีเทอร์โมมิเตอร์ติดอยู่ด้านล่างตรงกลางของแผ่นโลหะ ตัวเครื่องวัดทำด้วยไม้ซึ่งมีกระจกปิดอยู่ด้านบน หลังจากทดลองแล้วได้นำเครื่องวัดไปเปรียบเทียบกับเครื่องวัดที่มีขายอยู่ เพื่อหาค่าคงที่ในการที่จะเปลี่ยนค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดที่สร้างขึ้นเป็นค่าพลังงานที่ได้รับจากแสงอาทิตย์โดยค่าคงที่นี้จะมีสองประเภท คือ ค่าคงที่เมื่ออ่านค่าที่จุดใดจุดหนึ่ง และค่าคงที่เมื่อทำการวัดในหนึ่งชั่วโมง สำหรับการวัดที่จุดใดจุดหนึ่ง จะมีความละเอียดในการอ่านประมาณ 94 % เมื่อแสงอาทิตย์ที่ได้รับคงที่ประมาณ 10 นาที และการวัดในหนึ่งชั่วโมงจะมีความละเอียดประมาณ 90 % ราคาที่ใช้ในการสร้างเครื่องวัดหนึ่งตัวมีค่าประมาณ 300 บาท