ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การออกแบบและสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่ทำงาน 2 หน้า
Library Call : วิทยานิพนธ์
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่ทำงาน 2 หน้า ผู้วิจัยได้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่ทำงาน 2 หน้า และเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีโครงสร้างแบบปรกติขึ้นมาและนำมาเปรียบเทียบกัน ขั้นตอนในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่ทำงาน 2 หน้า ซับซ้อนกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีโครงสร้างแบบปรกติ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันผลปรากฏว่า โดยเฉลี่ยแล้วประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีโครงสร้างแบบปรกติที่สร้างขึ้นมาเปรียบเทียบนั้นมีคาสประมาณ 6-9% ส่วนประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่ทำงาน 2 หน้า เมื่อวัดทางด้านหน้า ด้านหลังและเมื่อต่อเซลล์แสงอาทิตย์ในลักษณะขนานกันมีค่าประมาณ 4-8% ซึ่งต่ำกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีโครงสร้างแบบปรกติ แต่อย่างไรก็ตามกำลังไฟฟ้าขอออกมีค่ามากกว่าประมาณ 40% และวัสดุที่ใช้สร้างมีจำนวนลดลงด้วยเนื่องจากสร้างอยู่บนแว่นผลึกเพียงแผ่นเดียวเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตลง การออกแบบหน้ากากสำหรับการแพร่ซึมและการทำขั้วโลหะได้รับการออกแบบเป็นพิเศษโดยมีช่องเปิดสำหรับทำขั้วดลหะบนขั้วโลหะบนชั้นพีและชั้นเอ็นให้อยู่บนด้านเดียวกัน ซึ่งทำให้มีพื้นที่ทำงานน้อยกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีโครงสร้างแบบปรกติ (เมื่อคิดต่อด้าน) ค่าความต้านทานอนุกรมมีค่าสูงขึ้นเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าไหลในแนวระนาบ (Lateral) ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เมื่อต่อเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีพื้นที่ทำงาน 2 หน้าในลักษณะขนานกันพบว่ามีค่าอยู่ระหว่างค่าที่วัดได้ทางด้านหน้าและทางด้านหลัง