ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมข้าวโพดผงพร้อมดื่ม
Library Call : PJ.2543 / 1737 
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตนมข้าวโพดผงพร้อมดื่ม โดยศึกษาผลของปริมาณ maltodextrin ซึ่งเป็นสารช่วยทำแห้ง (drying aids) ที่เติมในน้ำนมข้าวโพด และอุณหภูมิอากาศร้อนเข้าที่ใช้ในการทำแห้งต่อปริมาณความชื้น และสมบัติในการละลายของนมข้าวโพดผงจากการทำแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบพ่นฝอย โดยแปรอุณหภูมิลมเข้าเป็น 160, 180 และ 200?C และปริมาณ maltodextrin เป็น 5%, 10% และ 15% (w/v) จากนั้นศึกษากระบวนการเพิ่มความสามารถในการละลายของนมข้าวโพดผงเพื่อผลิตนมข้าวโพดผงละลายทันทีด้วยวิธีการรวมกลุ่ม (agglomeration) โดยแปรอัตราส่วนนมข้าวโพดผง : น้ำนมข้าวโพด 10 : 1, 15: 1 และ 20 : 1 กรัมต่อมิลลิลิตร และหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของนมข้าวโพดผงชนิดละลายทันทีต่อน้ำตาลซูโครสต่อนมผงชนิดไขมันเต็ม (นมข้าวโพดผงชนิดละลายทันที 78.4% - 83.4% ต่อน้ำตาลซูโครส 8.3% - 9.8% ต่อนมผงชนิดไขมันเต็ม 8.3% - 11.8%) ในการผลิตนมข้าวโพดผงพร้อมดื่ม โดยออกแบบการทดลองแบบ mixture design จากการทดลองพบว่า ปริมาณ maltodextrin และอุณหภูมิอากาศร้อนเข้าที่ใช้ในการทำแห้งที่เหมาะสมคือ 15%(w/v) และ 160?C ตามลำดับ นมข้าวโพดผงที่ได้มีสมบัติในการละลายซึ่งวัดเป็นร้อยละของของแข็งที่ละลายน้ำดีที่สุดเท่ากับ 86.70 และมีปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 1.14 สำหรับการเพิ่มความสามารถในการละลายของนมข้าวโพดผง ใช้อัตราส่วนนมข้าวโพดผง 20 กรัมต่อน้ำนมข้าวโพด 1 มิลลิลิตร ซึ่งให้นมข้าวโพดผงชนิดละลายทันทีที่มีสมบัติในการละลายดีที่สุดเท่ากับ 97.56% ปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 2.56 และส่วนประกอบของนมข้าวโพดผงสำเร็จรูปชนิดละลายทันทีต่อน้ำตาลซูโครสต่อนมผงชนิดไขมันเต็ม เท่ากับ 81.9 : 8.3 : 9.8