ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ระบบการทำน้ำร้อนด้วยแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรวมแสงแบบรางพาราโบลา
Library Call : PJ.2553 / 5350
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : โครงงานวิจัยนี้ได้ท้าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบการท้าน้ำร้อนด้วยแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา โดยปัจจัยที่ได้ท้าการศึกษาคือ ขนาดความสูงของจุดโฟกัสของรางพาราโบลา จ้านวนท่อรับรังสี และปริมาณน้ำาในระบบ จากการทดลองพบว่าแผงรับแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาสามารถผลิตน้ำเดือดที่ 100 องศาเซลเซียส รางพาราโบลาที่มีจุดโฟกัสที่ต่ำกว่า จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า และเมื่อวางท่อรับรังสีเพิ่มขึ้นในแนวแกนของรางพาราโบลาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแผงรับแสงได้ และสามารถรับรังสีกระจายได้ดีขึ้น จากผลการวิจัยสามารถน้าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและการออกแบบระบบการท้าความร้อนด้วยแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณรังสีกระจายในระดับสูง