ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ที่เสริมคุณค่าทางอาหารด้วยฟักทอง
Library Call : PJ.2550 / 4199  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ที่เสริมคุณค่าทางอาหารด้วยฟักทอง โดยใช้เนื้อฟักทองนึ่งสุกเป็นแหล่งเส้นใยอาหารและเบต้าแคโรทีน ตำรับการทดลองแบ่งเป็น 7 ตำรับ โดยแปรสัดส่วนของเนื้อฟักทองไทยต่อนมพาสเจอร์ไรซ์เป็น 10g:100ml , 20g:100ml , 30g:100ml และฟักทองญี่ปุ่นต่อนมพาสเจอร์ไรซ์เป็น 10g:100ml , 20g:100ml , 30g:100ml ตามลำดับ ผลการศึกษาความเป็นกรดด่างและค่าสีของผลิตภัณฑ์ พบว่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์ทุกตำรับมีแนวโน้มลดลงทุกวัน สำหรับค่าสีของผลิตภัณฑ์พบว่าตำรับที่เติมฟักทองญี่ปุ่นมีค่าสีเข้มกว่าตำรับที่เติมฟักทองไทย และค่าสีของผลิตภัณฑ์ทุกตำรับยกเว้นตำรับควบคุมมีแนวโน้มลดลงทุกวัน ผลการศึกษาปริมาณโปรตีนรวมในผลิตภัณฑ์ พบว่าปริมาณโปรตีนรวมในผลิตภัณฑ์ทุกตำรับมากกว่าตำรับควบคุม ส่วนผลการศึกษาปริมาณเส้นใยอาหารในผลิตภัณฑ์ พบว่าปริมาณเส้นใยอาหารในผลิตภัณฑ์ทุกตำรับมากกว่าตำรับควบคุม ส่วนผลการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ พบว่าปริมาณเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์ทุกตำรับมากกว่าตำรับควบคุม และในตำรับที่เติมด้วยฟักทองญี่ปุ่นมีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าตำรับที่เติมด้วยฟักทองไทย การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในขวดแก้วฝาปิดสนิทที่อุณหภูมิ 4?1๐C พบว่าตำรับควบคุมมีอายุการเก็บรักษามากกว่า 5 วัน ส่วนตำรับที่เติมฟักทองไทย และฟักทองญี่ปุ่นมีอายุการเก็บรักษาช่วง 4-5 วัน ผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้บริโภคพึงพอใจตำรับที่เติมฟักทองไทย 10 กรัมและตำรับที่เติมฟักทองญี่ปุ่น 10 กรัม มากที่สุดโดยเปอร์เซ็นต์ความชอบของทั้ง 2 ตำรับเท่ากันคือ 21% และผู้บริโภค 52 % ยอมรับและจะซื้อหากมีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้วางจำหน่ายในท้องตลาด คำสำคัญ นมพาสเจอร์ไรซ์ , ฟักทอง , โปรตีนรวม , เส้นใยอาหาร , เบต้าแคโรทีน