ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : การเสาะหาสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่อหอยเชอรี่จากต้นลำโพง
Library Call : PJ.2542 / 1591
สถานที่ตั้งห้องสมุด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างบทคัดย่อ : จากการนำสิ่งสกัดเอทานอลของใบลำโพงมาสกัดด้วยกรดเพื่อแยกสารประเภทอัลคาลอยด์ออกจากสารที่ไม่ใช่อัลคาลอยด์ แล้วนำสารแต่ละส่วนไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นกับหอยเชอรี่พบว่า ส่วนที่เป็นอัลคาลอยด์ มีความเป็นพิษต่อหอยเชอรี่ค่อนข้างสูง จึงได้นำส่วนที่เป็นอัลคาลอยด์มาศึกษาต่อโดยใช้โครมาโทกราฟีแบบรวดเร็วแยกสารออกจากกัน หลังจากทำสารที่แยกได้ให้บริสุทธิ์แล้ว สามารถแยกอัลคาลอยด์ได้สองชนิด โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมีและข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีและการทำ TLC เทียบกับสารมาตรฐาน ทำให้พิสูจน์ได้ว่าสารอัลคาลอยด์ทั้งสองชนิดนั้นคือ atropine และ scopolamine