ข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อผลงานวิจัย : ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับแผงเซลแสงอาทิตย์
Library Call : วศ 15 002304  
สถานที่ตั้งห้องสมุด : หอสมุดกลาง สำนักงานวิทยทรัพยาก
ตัวอย่างบทคัดย่อ : ได้มีการศึกษาหลักการของระบบติดตามดวงอาทิตย์ ทางโคจรของดวงอาทิตย์เทียบกับผู้สังเกตุบนโลก ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ได้มีการทดลองสร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับเซลแสงอาทิตย์แบบแผงราบ โดยใช้ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิด และได้ทดลองวัดความคลาดเคลื่อนในการติดตามดวงอาทิตย์เปรียบเทียบกับผลการคำนวณทางทฤษฎี นอกจากนี้ยังได้ทดลองวัดพลังงานออกของแผงเซลแสงอาทิตย์ที่มีการติดตามดวงอาทิตย์ เปรียบเทียบกับพลังงานออกของแผงเซลแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ตลอดปี และแบบที่ติดตั้งอยู่กับที่แต่มีการปรับมุมเอียงตามฤดูกาล ในช่วง 2 ช่วง คือ ในช่วงหน้าหนาว และในช่วงเวลาหน้าร้อน ซึ่งพบว่าพลังงานออกของแผงเซลแสงอาทิตย์ที่มีการติดตามดวงอาทิตย์จะมีค่าเพิ่มขึ้นจากระบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ตลอดปีถึง 41% ในช่วงหน้าหน้าว และมีค่าเพิ่มขึ้น 25% ในช่วงหน้าร้อน